Bezpieczeństwo

Objaśnienia odnośnie do ryzyk oraz informacje handlowe

Transakcje giełdowe każdego rodzaju zawsze dają szanse na zysk, ale niosą także ryzyko straty. Poniżej informujemy Państwa szeroko o odpowiedzialności i ryzykach.

Pięć filarów bezpiecznego inwestowania

Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania odnośnie do sposobu działania pięciu filarów bezpiecznego inwestowania, co jest przedmiotem ochrony i w jaki sposób można podnosić roszczenia w przypadku poniesienia szkody: info@agora-direct.pl lub w dni działania giełdy, od godziny 9:00 do 18:30, telefon: +48 61 628 525 - 0.

To szeroko zakrojone, kompleksowe zabezpieczenie chroni rachunki papierów wartościowych (Securities Account) klientów w kwocie do 30 milionów dolarów USA (włącznie z maks. 1 mln dolarów gotówką). Zabezpieczenie to jest kombinacją poniższych pięciu filarów.

Filar 1- Rozdział środków inwestycyjnych

Wszystkie rachunki klientów są prowadzone jako rachunki oddzielne. Oznacza to, że inwestycje gotówkowe, papiery wartościowe i inne składniki majątkowe są, zgodnie z przepisami, przechowywane całkowicie oddzielnie od kapitału zakładowego firmy brokerskiej.

Filar 2 - FSCS – Financial Services Compensation Scheme

W związku z uzyskaniem licencji dla instytucji finansowych od brytyjskiego urzędu nadzoru finansowego „Financial Services Authority – FCA” AGORA direct Ltd. stała się automatycznie członkiem brytyjskiego systemu zabezpieczenia wkładów finansowych o nazwie „FSCS-Financial Services Compensation Scheme”. FSCS od 01.12.2001 r. jest odpowiedzialny za ochronę klientów wszystkich instytucji finansowych, które otrzymały licencję od brytyjskiego nadzoru finansowego FCA. FSCS w zależności od branży stosuje różne limity zabezpieczeń. Wkłady oszczędnościowe są zabezpieczone w 100%, o ile ich wartość nie przekracza 75 000 funtów brytyjskich, natomiast transakcje na papierach wartościowych są zabezpieczone w 100% do wysokości 50 000 funtów na osobę i przedsiębiorstwo. Dalsze informacje na temat brytyjskiego systemu zabezpieczania inwestycji, sposobu jego działania oraz możliwości zgłoszenia roszczeń znajdą Państwo na następującej stronie: http://www.fscs.org.uk. Adres:

FSCS – 10th Floor – Beaufort House, 15 St Botolph Street – London EC3A 7QU – Telefon +44 (020) 7741 4100.

Filar 3 - Odpowiedzialność za straty majątkowe

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zawarte z HCC International Insurance Company Plc. gwarantuje 3 mln funtów brytyjskich za każde zdarzenie ubezpieczeniowe w AGORA direct Ltd. Oznacza to zabezpieczenie szkód, które mogłyby nastąpić na skutek błędów pracowników AGORA-DIRECT LIMITED, zgodnie z warunkami ubezpieczenia.

Filar 4 - Ochrona za pośrednictwem SIPC i FSCS

Securities Investor Protection Corporation (SIPC) SIPC zabezpiecza pierwsze 500 000,- USD dla każdego klienta (włącznie z gotówką – do 250 000 USD). Uwzględnia się tutaj akcje, obligacje, obligacje skarbowe, certyfikaty depozytowe, fundusze inwestycyjne, fundusz rynku pieniężnego i inne inwestycje. Ubezpieczenie to chroni wartość rynkową akcji, opcji, warrantów, zobowiązań i gotówki (we wszystkich możliwych walutach). SIPC nie obejmuje jednak żadnych towarowych kontraktów terminowych (futures, opcje na futures i Single-Stock-Futures). Aby jednak również w tym przypadku zapewnić maksymalną ochronę SIPC, posiadane środki gotówkowe transferowane są okresowo z rachunku futures (Commodities) na rachunek papierów wartościowych (Securities), dzięki czemu klient maksymalnie korzysta na ubezpieczeniu SIPC. Wskazówka: Ubezpieczenie SIPC oferuje ochronę przed błędami brokera, ale oczywiście nie przed stratami wynikającymi z utraty wartości rynkowej inwestycji. W celu zbadania rachunku klienta następuje łączenie rachunków o tej samej nazwie i tego samego rodzaju (np. Indywidualne / Jan Kowalski i Indywidualne / Jan Kowalski). Rachunki różnych typów nie są łączone (np. Indywidualne / Jan Kowalski i IRA / Jan Kowalski). SIPC jest stowarzyszeniem non profit powołanym do życia przez firmy brokerskie. Są to firmy, które są członkami SIPC. Więcej informacji na temat ubezpieczenia SIPC oraz sposobu jego funkcjonowania, tego, co jest objęte ubezpieczeniem i w jaki sposób można wnosić roszczenia itd. można znaleźć na następującej stronie: www.SIPC.org. Adres: SIPC – 805 15th Street, N.W. – Suite 800 – Washington, D.C. 20005-2215 – Telefon: +1 (202) 371-8300.

Filar 5 - Lloyd’s of London Insurers (Lloyd's)

Lloyd's of London to lider światowego rynku ubezpieczeń. Na wypadek, gdyby w przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego klient skorzystał z pełnej ochrony SIPC, jednak wypłata taka okazała się niewystarczająca, polisa Lloyd's pokryje dodatkowo do 29,5 mln dolarów (w tym straty gotówkowe w wysokości do 900 000 dolarów USA). Ta kwota maksymalna jest częścią kompleksowego limitu ubezpieczeniowego wynoszącego 150 mln USD. Więcej informacji na temat London Insurers uzyskają Państwo pod tym adresem: Society of Lloyd's, One Lime Street, London, EC3M 7HA, UK, telefon: +44 (020) 7327 1000 / Fax: +44 (124) 5609 425.

Informacje na temat odpowiedzialności, współpracy oraz działalności

Działalność AGORA direct Ltd.

AGORA direct™ jest znakiem towarowym spółki Agora direct Limited (zwanej dalej Agora direct Ltd.) zarejestrowanym w HABM. AGORA direct Ltd. jest zarejestrowana w brytyjskim urzędzie nadzoru rynków finansowych „Financial Services Authority – FCA” jako brytyjski instytut usług finansowych pod numerem 706273 (https://register.fca.org.uk/).

Zgodnie z regulaminem i dyrektywami Unii Europejskiej dla rynków instrumentów finansowych MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) AGORA direct Ltd. jest upoważniona do wykonywania usług finansowych na terenie Republiki Federalnej Niemiec i jest w związku z tym zarejestrowana we właściwym organie nadzoru o nazwie BaFin (Federalny Urząd Nadzoru Usług Finansowych), Graurheindorfer Str. 108 - 53117 Bonn, pod numerem 148051, jako usługodawca transgraniczny (FDI), zgodnie z § 53b niem. Prawa bankowego. AGORA direct Ltd. jest zarejestrowana także w innych krajach europejskich EOG.

Swoim własnoręcznym podpisem / swoimi własnoręcznymi podpisami poświadczam/poświadczamy, że przeczytałem/przeczytaliśmy pełną treść niniejszej umowy i zgodnie z prawdą odpowiedziałem/odpowiedzieliśmy na zadane pytania.

 

Wskazówki odnośnie do ryzyka związanego z kontraktami terminowymi (futures i opcje)

W przypadku kontraktów terminowych mówimy nie o zwykłych inwestycjach kapitałowych, lecz o transakcjach spekulacyjnych wysokiego ryzyka. Istnieje bardzo duże ryzyko strat, włącznie z całkowitą utratą zainwestowanych środków, a nawet więcej. Istnieje możliwość powstania dalszych zobowiązań. Dlatego zlecenia na realizację kontraktów terminowych mogą być wykonywane tylko po szczegółowym zaznajomieniu inwestora z zagrożeniami. Prosimy o upewnienie się, że znane są Państwu właściwości i sposób funkcjonowania transakcji terminowych. Inwestor powinien przede wszystkim zdawać sobie sprawę z kosztów, ponieważ mogą one praktycznie wykluczyć jakiekolwiek szanse na zysk.

Spis treści:

 1. Ogólne ryzyka rynkowe lub spekulacyjne, zwłaszcza przy kontraktach terminowych
 2. Poszerzone informacje podstawowe o ryzykach przy transakcjach terminowych
 3. Podwyższenie ryzyka w związku z kosztami transakcyjnymi
 4. Szczególne ryzyka przy opcjach na akcje
 5. Szczególne ryzyka w związku z kontrahentami
 6. Brak możliwości uniknięcia ryzyk

1. Ogólne ryzyka rynkowe lub spekulacyjne

1.1. Ryzyko całkowitej utraty zainwestowanych środków

Ograniczone czasowo prawa wynikające z tych transakcji mogą zostać całkowicie utracone (ryzyko całkowitej utraty zainwestowanych środków) lub znacząco stracić na wartości. Transakcje terminowe są ograniczone w czasie. W ciągu ograniczonego czasu musi nastąpić zmiana sytuacji, na którą liczy inwestor. Dlatego należy zawsze zwracać uwagę na termin danej transakcji. Całkowita utrata zainwestowanych środków w kontrakcie terminowym nie jest bynajmniej wyjątkiem.

W przypadku niektórych transakcji terminowych możliwe jest także powstanie zobowiązań, które znacznie wykraczają poza zainwestowaną kwotę i mogą spowodować uszczerbek na majątku inwestora, do upadłości konsumenckiej włącznie. Nie mamy tu do czynienia ze zwykłymi inwestycjami kapitałowymi.

1.2. Ryzyko straty przy zakupie opcji

Ryzyko straty przy zakupie opcji polega przede wszystkim na konieczności zapłaty premii opcyjnej oraz należnych kosztów transakcyjnych. Całkowita utrata zainwestowanych środków następuje wówczas, gdy w terminie wykupu opcja przepada. Strata częściowa następuje wtedy, gdy wartość opcji nie zmienia się tak, jak oczekiwał tego inwestor, i musi zostać sprzedana zanim osiągnie strefę zysku.

1.3. Ryzyka strat przy transakcjach futures oraz przy sprzedaży opcji (transakcje na opcjach)

W przypadku transakcji futures oraz przy sprzedaży opcji ryzyko strat nie jest możliwe do określenia z wyprzedzeniem i może być znacznie większe niż ewentualne zabezpieczenia. Możliwa jest wówczas konieczność przedstawienia dodatkowych zabezpieczeń, które jednak również mogą zostać stracone. Jeśli klient nie będzie w stanie na żądanie przedstawić kolejnych zabezpieczeń, to musi liczyć się z natychmiastowym zamknięciem otwartej transakcji terminowej oraz z natychmiastowym upłynnieniem przedłożonych już zabezpieczeń. Pojawiające się wówczas straty mogą prowadzić do kolejnego zadłużenia, objąć pozostałą część majątku inwestora, a nawet doprowadzić do upadłości konsumenckiej.

Strata o nieprzewidywalnej wysokości pojawia się także wówczas, gdy future, nie osiągnąwszy korzystnego dla spekulanta wyniku, zostaje zamknięty przez transakcję kompensacyjną albo gdy na przykład taka kompensacyjna transakcja zamykająca nie jest możliwa. Na skutek braku transakcji kompensacyjnej spekulant musi spełnić swoje zobowiązania w czasie z góry określonym w ramach transakcji future: przy zakupie należnego instrumentu bazowego musi go odrzucić lub za niego zapłacić. Mogą przy tym pojawić się koszty magazynowania towaru do chwili udanej dalszej sprzedaży – podnosząc koszty transakcji. W przypadku future na sprzedaż należnego instrumentu bazowego powstaje obowiązek dostawy tego instrumentu bazowego. W tym celu spekulant musi pokryć go innym instrumentem bazowym (tej samej jakości). Również koszty nabycia mogą przynieść dodatkowe straty i nie są z góry możliwe do określenia.

1.4. Transakcje typu spread i transakcje kombinowane

Tak zwane pozycje spread lub transakcje kombinowane nie są w żadnym wypadku mniej ryzykowne niż pojedyncze pozycje.

1.5. Ryzyko dostawy

W przypadku realizacji transakcji terminowej może dojść do faktycznej, fizycznej dostawy instrumentu bazowego, do którego odnosi się transakcja terminowa. W takim przypadku należy uwzględniać warunki tego rynku. Dalsza sprzedaż towaru może tutaj okazać się bardzo trudna i wiązać się z bardzo wysokimi kosztami.

1.6. Zlecenia „stop”

Może się zdarzyć, że transakcje, których celem jest usunięcie lub ograniczenie ryzyka na rynku transakcji terminowych albo akcji (np. zlecenia „stop”), nie będą mogły być wykonane lub będą mogły być wykonane jedynie po cenie przynoszącej stratę. Dotyczy to w szczególności tak zwanych zleceń ograniczenia strat (zlecenia „stop”).

2. Poszerzone informacje podstawowe o ryzykach przy transakcjach terminowych

2.1. Podstawowe informacje na temat ryzyka straty przy kontraktach terminowych

Prawa nabyte z tytułu transakcji terminowych mogą przepaść lub utracić wartość, ponieważ transakcje takie przynoszą jedynie prawa ograniczone czasowo,

grozi więc przepadek lub trwała utrata wartości. Im krótszy termin, tym większe może być ryzyko.

Straty niemożliwe do oszacowania

W przypadku zobowiązań z transakcji terminowych ryzyko strat inwestora może być niemożliwe do oszacowania i objąć nie tylko przedłożone zabezpieczenia, lecz także pozostałą część majątku inwestora.

Brak możliwości zabezpieczenia się

Może się zdarzyć, że transakcje, których celem jest usunięcie lub ograniczenie ryzyka na rynku transakcji terminowych (np. transakcje zamykające), nie będą mogły być wykonane lub będą mogły być wykonane jedynie po cenie przynoszącej stratę.

Ryzyka kredytowe

Ryzyko strat rośnie, gdy inwestor w celu dokonania finansowej transakcji terminowej korzysta z kredytu.

Ryzyka walutowe

W przypadku transakcji terminowej, w której zobowiązania lub roszczenia są wyrażone w jakiejś zagranicznej walucie lub jednostce rozliczeniowej, powstaje dodatkowe ryzyko związane z wahaniami kursów walutowych.

2.2. Ryzyka przy poszczególnych rodzajach transakcji

2.2.1. Zakup opcji
2.2.1.1. Zakup opcji na papiery wartościowe, dewizy lub metale szlachetne

Transakcja: Jeśli inwestor kupuje opcje na papiery wartościowe, dewizy lub metale szlachetne, kupuje roszczenie do dostawy lub odbioru tego instrumentu bazowego za cenę ustaloną przy kupnie opcji.

Ryzyko inwestora: Zmiana kursu instrumentu bazowego (np. akcji) może zmniejszyć wartość opcji: w przypadku opcji kupna (call), gdy kurs spada, zaś w przypadku opcji sprzedaży (put), gdy kurs rośnie. Obniżenie wartości jest zawsze nieproporcjonalnie duże w stosunku do zmiany kursu instrumentu bazowego, może nawet doprowadzić do całkowitej utraty wartości przez opcję. Jednak zmniejszenie wartości opcji może nastąpić także wówczas, gdy kurs instrumentu bazowego nie zmieni się, ponieważ wartość opcji inwestora jest uzależniona także od innych elementów kształtujących cenę (np. czas trwania, częstość lub intensywność wahań ceny instrumentu bazowego). Ponieważ opcja ma ograniczony czas trwania, inwestor nie może po prostu liczyć na to, że cena opcji poprawi się ponownie w odpowiednim czasie. Jeśli oczekiwania inwestora odnośnie do zmiany sytuacji rynkowej nie sprawdzą się i będzie on zmuszony do realizacji opcji albo w ogóle z niej nie skorzysta, to opcja przepada wraz z upływem jej terminu. Strata jest wówczas równa cenie zapłaconej za opcję (premia opcyjna) oraz kosztów transakcyjnych.

2.2.1.2. Zakup opcji na finansowe kontrakty terminowe

Transakcja: Przy kupnie opcji na finansowy kontrakt terminowy inwestor nabywa prawo do zawarcia umowy na określonych wcześniej warunkach, na których zobowiązuje się kupić lub sprzedać np. papiery wartościowe, dewizy lub metale szlachetne w określonym terminie.

Ryzyko inwestora: Również ta opcja jest związana z ryzykami wskazanymi w punkcie 2.2.1.1. Jednak już po wykonaniu tej opcji pojawiają się nowe ryzyka: są one związane z ryzykami wynikającymi z realizowanego kontraktu terminowego i mogą być znacznie wyższe niż koszt pierwotnej inwestycji – czyli ceny zapłaconej za opcję. Te dodatkowe ryzyka to ryzyka związane z opisanymi niżej kontraktami terminowymi z realizacją na konkretny termin.

2.2.2. Sprzedaż opcji i kontrakty terminowe z realizacją na konkretny termin
2.2.2.1. Sprzedaż terminowa i sprzedaż opcji kupna papierów wartościowych, dewiz lub metali szlachetnych

Transakcja: Jako sprzedający na konkretny termin inwestor zobowiązuje się do dostarczenia papierów wartościowych, dewiz lub metali szlachetnym za uzgodnioną cenę kupna. Sprzedawcę opcji kupna obowiązek ten dotyczy jedynie wtedy, gdy opcja zostanie zrealizowana.

Ryzyko inwestora: W przypadku wzrostu kursów inwestor jest zobowiązany do dostawy po ustalonym wcześniej kursie, który może być wówczas wyraźnie niższy niż aktualny kurs rynkowy. Jeśli przedmiot umowy, który inwestor ma obowiązek dostarczyć, jest już w jego posiadaniu, wzrost ceny rynkowej nie przyniesie mu żadnej korzyści. Jeśli jednak zdecydował się kupić go dopiero później, aktualna cena rynkowa może okazać się znacznie wyższa niż cena ustalona przy zawieraniu transakcji. Ta różnica cen jest ryzykiem inwestora. To ryzyko straty nie może być określone z góry i w związku z tym jest teoretycznie nieograniczone. Może znacząco wykroczyć poza zabezpieczenia inwestora, jeśli nie jest on w posiadaniu przedmiotu dostawy, lecz musi go nabyć dopiero w chwili realizacji transakcji ostatecznej. Może to oznaczać znaczące straty dla inwestora, ponieważ w zależności od sytuacji rynkowej być może konieczne będzie nabycie towaru bazowego po bardzo wysokiej cenie lub zrealizowanie opłaty wyrównawczej, jeśli sam nie będzie w stanie nabyć towaru.

Ważna wskazówka: Jeśli przedmiot umowy, który inwestor ma dostarczyć, znajduje się w jego posiadaniu, to chroni go to przed stratami związanymi z koniecznością nabycia tego przedmiotu umowy. Jeśli jednak walory te są całkowicie lub częściowo zablokowane na czas trwania transakcji terminowej (jako zabezpieczenie), to w tym właśnie czasie albo do chwili zamknięcia kontraktu terminowego inwestor nie może nimi dysponować, w tym także ich sprzedać, aby uniknąć strat przy spadających kursach.

2.2.2.2. Zakup terminowy i sprzedaż opcji sprzedaży papierów wartościowych, dewiz lub metali szlachetnych

Transakcja: Osoba kupująca na termin lub sprzedająca opcję sprzedaży zobowiązuje się do odbioru papierów wartościowych, dewiz lub metali szlachetnych po ustalonej z góry cenie.

Ryzyko inwestora: Również przy spadających kursach inwestor musi odebrać przedmiot kupna po uzgodnionej cenie, która może być wyraźnie wyższa niż aktualna cena rynkowa. Ta różnica cen jest ryzykiem inwestora. To ryzyko strat nie może zostać oszacowane wcześniej i może być znacznie wyższe niż złożone przez inwestora zabezpieczenia. Jeśli inwestor zamierza sprzedać walory natychmiast po odbiorze, powinien pamiętać, że niekiedy, w zależności od sytuacji rynkowej, może być bardzo trudno znaleźć na nie kupca lub wręcz będzie to w ogóle niemożliwe.

2.2.2.3. Sprzedaż opcji na finansowe kontrakty terminowe

Transakcja: Przy sprzedaży opcji na finansowy kontrakt terminowy inwestor zobowiązuje się do zawarcia umowy na określonych wcześniej warunkach, na których zobowiązuje się kupić lub sprzedać np. papiery wartościowe, dewizy lub metale szlachetne w określonym terminie.

Ryzyko inwestora: Jeśli opcja wykupiona przez inwestora zostanie zrealizowana, istnieje ryzyko dla sprzedającego lub kupującego na termin, opisane w punktach 2.2.2.1 i 2.2.2.2.

2.2.3. Kontrakty na opcje i transakcje finansowe terminowe z rozliczeniem gotówkowym

Transakcja: Niektóre transakcje terminowe odbywają się wyłącznie z rozliczeniem gotówkowym. Są to zwłaszcza:

 • kontrakty na opcje lub terminowe transakcje finansowe na indeks, a więc na zmienną wielkość liczbową, która wynika ze stanu papierów wartościowych obliczanych na podstawie określonych kryteriów i której zmiana odzwierciedla ruchy kursowe tych papierów wartościowych;
 • opcje lub finansowe kontrakty terminowe na stopę procentową dla inwestycji terminowych o standardowym czasie trwania.

Ryzyko inwestora: Jeśli oczekiwania inwestora się nie spełnią, ma on obowiązek zapłacić różnicę między kursem przyjętym przy zawieraniu umowy a aktualnym kursem rynkowym w terminie zapadalności. Ta różnica właśnie jest stratą inwestora. Nie ma możliwości wcześniejszego oszacowania straty. Może być ona znacznie większa niż ewentualne zabezpieczenia złożone przez inwestora.

2.3. Dalsze ryzyka z kontraktów terminowych

2.3.1. Kontrakty terminowe z ryzykiem walutowym

Transakcja: Inwestor, który zawiera terminową transakcję finansową, w której jego zobowiązanie lub obowiązkowe świadczenie wzajemne jest wyrażone w walucie zagranicznej lub zagranicznej jednostce rozliczeniowej – albo jeżeli wartość przedmiotu umowy jest uzależniona od tych walut lub jednostek (np. złoto) – jest narażony na dodatkowe ryzyko.

Ryzyko inwestora: W takim przypadku ryzyko straty jest związane nie tylko z dalszą zmianą wartości przedmiotu umowy. Przyczyną dodatkowych, niemożliwych do skalkulowania strat mogą być także zmiany na rynku walutowym. Wahania kursowe walut mogą:

 • zmniejszyć wartość nabytych opcji;
 • zwiększyć cenę przedmiotu umowy, który inwestor musi dostarczyć, jeśli za przedmiot ten trzeba zapłacić w walucie obcej lub obcej jednostce rozliczeniowej; to samo dotyczy zobowiązania zapłaty z terminowej transakcji finansowej, które inwestor musi zrealizować w walucie obcej lub w obcej jednostce rozliczeniowej;
 • zmniejszyć wartość przedmiotu objętego terminową transakcją finansową lub dochód z jego sprzedaży albo też zmniejszyć wartość otrzymanej zapłaty.
2.3.2. Transakcje wyłączające lub ograniczające ryzyko

Nie należy liczyć na to, że przed terminem zapadalności w każdej chwili będzie można zawrzeć umowy mające na celu skompensowanie lub ograniczenie ryzyk wynikających z kontraktów terminowych. To, czy takie możliwości będą istniały, zależy od warunków rynkowych oraz od sposobu kształtowania się danej finansowej transakcji terminowej. W niektórych okolicznościach może okazać się, że inwestor może zrealizować odpowiednią transakcję jedynie po niekorzystnej cenie rynkowej albo że w ogóle nie będzie mógł jej zrealizować, powodując straty.

2.3.3. Korzystanie z kredytu

Ryzyko inwestora rośnie zwłaszcza wówczas, gdy zakup opcji lub realizację zobowiązań dostawy lub zapłaty z kontraktów terminowych finansuje z kredytu. W takim przypadku, kiedy sytuacja na rynku zmieni się wbrew oczekiwaniom inwestora, musi pogodzić się nie tylko ze stratą z transakcji, lecz także z koniecznością spłaty kredytu i odsetek.

Dlatego nie można liczyć na to, że kredyt i odsetki uda się spłacić z zysku z transakcji terminowej, należy raczej przed zawarciem transakcji sprawdzić swoje możliwości ekonomiczne z punktu widzenia możliwości, niekiedy bardzo krótkoterminowego, spłacenia kredytu i odsetek, a także sprawdzić, czy jest się w stanie pogodzić się ze stratami zamiast zysków. Transakcje terminowe nie są dobrym zabezpieczeniem pod kredyt i nie powinny być finansowane z kredytu.

2.4. Sekurytyzacja papierów wartościowych

Ryzyka wynikające ze wskazanych wyżej transakcji nie zmieniają się, kiedy prawa i obowiązki związane z papierem wartościowym (np. warrantem) są zsekurytyzowane.

3. Podwyższenie ryzyka w związku z kosztami transakcyjnymi

3.1. Negatywny wpływ kosztów

Koszty transakcji prywatnych spekulantów nie są uwzględniane przy ustalaniu cen w profesjonalnym handlu giełdowym. Pobierane przez nas opłaty mają negatywny wpływ na wynik finansowy transakcji i zwiększają i tak już istniejące ryzyko transakcji terminowej. Koszty związane z naszą działalnością można znaleźć w porozumieniu w sprawie wynagrodzenia. Wszelkie opłaty zmniejszają szanse transakcji, ponieważ zmieniająca się na korzyść klienta sytuacja cenowa na rynku musi dopiero na nie „zarobić”. Wymagana w tym celu zmiana kursu jest większa niż zmiana kursu, którą w handlu giełdowym można by uznać za realną.

Odnosi się to zwłaszcza do kontraktów terminowych. Inwestor musi uwzględnić fakt, że w cenie, którą uczestnicy rynku przypisują danemu walorowi, uwzględnione są także szanse. Cena giełdowa wyznacza tym samym ramy zakresu ryzyka, które z punktu widzenia rynku jest jeszcze do przyjęcia dla danego waloru. Cena giełdowa odzwierciedla zatem wartość szansy na zysk, który jest przypisywany danemu walorowi. Na przykład w przypadku opcji premia giełdowa określa wartość szansy na zysk oraz ramy zakresu ryzyka, które w opinii uczestników rynku należy przypisać tej opcji. Zawodowi spekulanci giełdowi, których szacunki mają decydujący wpływ na kształtowanie się cen na giełdzie i rynku terminowym, nie uwzględniają kosztów transakcyjnych, które muszą ponosić prywatni spekulanci. Dlatego w cenie rynkowej odzwierciedlają się wyłącznie szanse i ryzyka w formie, która jest możliwa do przyjęcia jedynie przez spekulantów zawodowych. Przy takiej ocenie dokonywanej przez zawodowych spekulantów koszty nie są uwzględniane.

Wszelkie opłaty zmieniają zatem istniejącą spekulacyjną ocenę profesjonalnych uczestników rynku, odzwierciedlającą się w cenie giełdowej, zawsze tylko na niekorzyść prywatnego spekulanta. Koszty powodują więc zasadniczą zmianę oceny oraz podstawy kontraktów terminowych. Oznacza to bowiem, że w celu uzyskania zysku niezbędny jest znacznie większy wzrost kursu, niż oczekiwaliby tego w ramach swojej spekulacyjnej oceny zawodowcy. Im wyższe koszty transakcyjne, tym mniejsze szanse na jakikolwiek zysk, aż w którymś momencie zanikają one całkowicie. W przypadku powtarzania spekulacji, nawet jeśli początkowo przybrała ona pozytywny skutek, należy w ostatecznym efekcie zawsze przyjąć, że nastąpi całkowita utrata zainwestowanych środków. Nawet jeśli pierwsze transakcje przyniosą pozytywny rezultat, z każdą kolejną zwiększa się ryzyko straty dla inwestora.Ogólnie należy stwierdzić, że wyraźnie przeważająca część inwestorów na tych rynkach przegrywa.

3.2. Szczególne ryzyka w związku z wysokimi kosztami – zerowe szanse na zysk

Ryzyka te zwiększają się dodatkowo, kiedy udział kosztów w wartości transakcji jest bardzo duży. O bardzo wysokim udziale kosztów można mówić wówczas, gdy przekraczają one 5% wartości inwestycji netto. Ewentualne wyższe koszty powodują praktycznie brak szans powodzenia transakcji.Jest bowiem zupełnie nieprawdopodobne, aby po transakcji wywołującej te koszty sytuacja na rynku mogła zmienić się tak bardzo, że udałoby się osiągnąć zysk. Wywody na temat skutków oddziaływania takich kosztów mają tu szczególną siłę. W każdym przypadku w ostatecznym rozrachunku należy spodziewać się całkowitej utraty zainwestowanych środków.

3.3. Skutki oddziaływania naszych kosztów

Za naszą pracę pobieramy prowizję w wysokości bezwzględnej, różnej dla różnych kontraktów. Jedna transakcja może obejmować więcej kontraktów i za każdy z nich należna jest prowizja. Cena opcji, tzw. premia, jest jednak różna, w zależności od cech danej opcji. W związku z tym pobierana przez nas prowizja może wynosić na przykład więcej niż 5% premii opcyjnej i dlatego trzeba ją traktować jako znaczącą część kosztów. W przypadku innych transakcji terminowych, takich jak futures czy sprzedanych opcji, może to być również konieczne w związku z niezbędnymi nakładami netto. Koszty transakcji do zapłaty (np. prowizje, kurtaże, wynagrodzenia itp.) mogą w przypadku opcji o niewielkiej premii (np. opcji w pieniądzu i/lub opcji o krótkim czasie trwania) okazać się niekiedy wyższe niż możliwa do uzyskana premia. Inwestor musi więc uwzględniać te koszty i zastanowić się, czy w ich obliczu transakcja nadal ma sens.

3.4. Wzrost kosztów w związku z działaniami innych usługodawców finansowych

Jeśli zdecydują się Państwo na usługi innych podmiotów (np. doradców itp.), może to powodować powstanie dalszych kosztów. Usługodawcy ci pobierają własne opłaty, na które inwestor dopiero musi zarobić. Należy to uwzględniać przy analizie ekonomicznej.

3.5. Wzrost ryzyka przy początkowych stratach i wykluczenie szansy na zysk

W przypadku pierwszej straty zaangażowanych środków konieczny jest nadzwyczajnie duży ruch ceny wyjściowej transakcji terminowej w celu osiągnięcia punktu wyjściowego. Absolutnie nie ma pewności, że taki ruch cen w czasie trwania danej transakcji rzeczywiście się pojawi. Przy nowych, dalszych stratach oraz transakcjach następczych może się okazać, że niezbędne dla osiągnięcia zysku korzystne ruchy cenowe musiałyby być tak duże, że nie tyko wyklucza to w ostatecznym rozrachunku pozytywny wynik transakcji, lecz wręcz w sposób nieunikniony spowoduje ostateczną stratę. Dlatego w przypadku pierwszej straty należy co do zasady zawsze liczyć się ze stratą w ostatecznym rozrachunku.

3.6. Wzrost ryzyka w związku z dużą intensywnością transakcji (ściąganie nadmiernych prowizji)

W przypadku wynagrodzenia uzależnionego od liczby transakcji pojawia się konflikt interesów między usługodawcą finansowym a klientem, ponieważ ten pierwszy zarabia na każdej transakcji. Dlatego w jego interesie leży, aby było zawieranych jak najwięcej transakcji. W związku z tym może ulegać pokusie, aby dla samego tylko zysku, bez względu na interes klientów, przeprowadzić jak najwięcej transakcji, nawet jeśli z punktu widzenia klienta byłoby to pozbawione sensu. Koszty transakcji mogą okazać się być zbyt wysokie w stosunku do zainwestowanych na rynku środków zarówno w sensie względnym, jak i bezwzględnym, z powodu zbyt częstych, nieuzasadnionych ekonomicznie transakcji (churning).

Przyczyną może tu być choćby jednostronność informacji przekazywanych klientowi w celu uzyskania jak największej prowizji przez usługodawcę finansowego, który ma udział w takiej prowizji. Z drugiej strony przyczyną może być na przykład to, że działania mające na celu ograniczenie strat (np. zlecenie „stop”) są zbyt wąsko skalkulowane w stosunku do realnych cen transakcyjnych. Może to prowadzić do nerwowego wchodzenia w pozycje i wychodzenia z nich, przy czym za każdym razem powoduje to nowe koszty, zużywające zainwestowany kapitał, pomimo że nie doszło do istotnych zmian na rynku. Efekt ten ulega wzmocnieniu przy niskich premiach opcyjnych, ponieważ koszty te są wówczas szczególnie wysokie. W takiej sytuacji nie ma szans na zysk, straty w związku z kosztami transakcyjnymi są zaprogramowane. Ryzyko takie może pojawić się, jeśli inwestor przy decyzjach handlowych wciąż podąża za propozycjami i radami osób trzecich, na przykład naszymi – jako usługodawcy, który obsługuje inwestora. Przy realizowaniu decyzji handlowych uwzględniających propozycje innych należy pamiętać o tym ryzyku. Prosimy pamiętać, że tego rodzaju konflikt interesów istnieje także we współpracy z nami, ponieważ i tutaj wynagrodzenie spółki opiera się na liczbie transakcji.

3.7. Ryzyko związane z wynagrodzeniem zwrotnym

Jeśli usługodawca finansowy otrzymuje od jakiegoś przedsiębiorstwa wynagrodzenie zwrotne, istnieje niebezpieczeństwo, że nie będzie szukał dla klientów inwestycji, które byłyby dla nich najlepsze z ekonomicznego punktu widzenia, tylko takich, które przyniosą mu najwyższe wynagrodzenie zwrotne. Ponadto istnieje niebezpieczeństwo, że w przypadku, gdy to wynagrodzenie zwrotne jest uzależnione od wielkości transakcji, usługodawca finansowy będzie uprawiał churning.

4. Szczególne ryzyka przy opcjach na akcje

Opcje na akcje wykazują pewne różnice i cechy szczególne w stosunku do transakcji terminowych innymi instrumentami bazowymi. Opcja na akcje odnosi się zawsze do określonej akcji. Dlatego należy uwzględniać dane dotyczące akcji i dochodów z nich (dywidend), a także sprawdzać, czy instrument bazowy jest związany z przedsiębiorstwem o wysokim, czy o niskim stopniu kapitalizacji. Należy zwracać uwagę na dane przedsiębiorstwa, którego akcje są przedmiotem obrotu, a także na zmianę jego sytuacji rynkowej. Informacje o tym przedsiębiorstwie mogą mieć daleko idące skutki dla opcji i akcji, na których się te opcje opierają. Dzieje się mianowicie tak, że wartość opcji na akcje w dużym stopniu jest uzależniona od wartości danej akcji. Zmiana kursu akcji może przy tym powodować nieproporcjonalnie duże zmiany kursów opcji. Należy także zdawać sobie sprawę z tego, że realizacja opcji kupna może spowodować wejście w posiadanie fizycznych akcji. W takim przypadku sprzedaż akcji przy niewielkim rynku może okazać się bardzo trudna albo możliwa jedynie przy dużej stracie.

5. Szczególne ryzyka w związku z kontrahentami

5.1. Utrzymanie poziomu ryzyka mimo nadzoru urzędowego

Nadzór ze strony Federalnego Urzędu Nadzoru Usług Finansowych (BaFin) nie skutkuje wyłączeniem lub zmniejszeniem ryzyk w związku z realizacją transakcji. Ryzyka te nadal istnieją.

5.2. Ryzyko związane z zastosowaniem zagranicznego systemu prawnego

Transakcje z punktu widzenia klienta często są prowadzone przez instytut z siedzibą za granicą lub przy zaangażowaniu zagranicznego usługodawcy finansowego. Dla inwestora oznacza to tyle, że roszczenia wobec nich będzie musiał podnosić zgodnie z obcym porządkiem prawnym i że nie będą miały zastosowania przepisy ochronne państwa siedziby inwestora.

6. Brak możliwości uniknięcia ryzyk

Ryzyka związane z kontraktami terminowymi są znaczące. Powstają w każdym przypadku, również wtedy, gdy transakcje są realizowane za naszym pośrednictwem. Zagrożeń tych nie można uniknąć ani dzięki doradztwu usługodawcy finansowego, ani za pomocą jakiegoś wyposażenia technicznego czy programów komputerowych. Jeśli ktoś przekonuje Państwa, że jest inaczej, myli się. Jeśli mimo wszystko chcą Państwo realizować transakcje terminowe, muszą mieć Państwo świadomość wszystkich tych ryzyk.

Informacje o ryzykach

Obrót papierami wartościowymi (fundusze i daytrading)

Pod pojęciem ryzyka należy rozumieć możliwość, że przyszłe zyski z inwestycji będą odbiegały od wartości, jakiej inwestor oczekuje na podstawie posiadanych przez siebie informacji. Ryzyko jest więc miarą pewności zaistnienia określonego zysku. Można przy tym rozróżnić między ryzykiem systematycznym a ryzykiem specyficznym.

Ryzyko specyficzne

Ryzyko specyficzne odnosi się tylko do konkretnej inwestycji. W zależności od rodzaju funduszu mogą pojawić się poniższe zagrożenia.

Ryzyko systematyczne

Ryzyko systematyczne odnosi się nie tylko do poszczególnych papierów wartościowych, lecz także zawsze do całego rodzaju inwestycji (w akcje, obligacje itp.). W zależności od rodzaju funduszu mogą pojawić się poniższe zagrożenia.

Wartość rynkowa oraz dochody z papierów wartościowych, na których opiera się dany ETF, mogą rosnąć lub spadać, a wraz z nimi także wartość tudzież zyski ETF. Oznacza to, że istnieje taka możliwość, że inwestor przy sprzedaży nie otrzyma z powrotem całkowitej kwoty swojej inwestycji w ETF. Oprócz tego negatywny wpływ na wyniki ETF mogą mieć liczne dalsze czynniki, na przykład zmiana warunków makroekonomicznych i technicznych, niejasna sytuacja polityczna, zmiana strategii rządowej oraz wymogi prawne, podatkowe lub polityki nadzoru. Przeszłe wyniki jakiegoś indeksu nie są ostatecznie miarodajne dla wyników przyszłych.

Informacje o ryzyku przy funduszach będących przedmiotem obrotu giełdowego / ETF (Exchange Traded Funds)

Fundusze akcyjno-emerytalne

 • Ryzyka ekonomiczne: Są to ryzyka przede wszystkim natury makroekonomicznej, nie można ich analizować w oderwaniu od zagrożeń politycznych. W szczególności wynikają ze struktury danej gospodarki narodowej oraz zakresu jej integracji z gospodarką światową. W perspektywie finansowej manifestują się przede wszystkim ryzykiem kursowym oraz transferowym, które utrudniają międzynarodowy przepływ płatności i kapitałów, a nawet mogą je całkowicie zatrzymać. Ostatni z tych problemów jest zwalczany przez odpowiednią gospodarkę dewizową, kontrolę ruchów kapitału, a w ostateczności nawet przez „zamrożenie” kont zagranicznych kontrahentów
 • Ryzyko płynności finansowej: Istnieje możliwość, że w chwili, w której akcja lub obligacja ma zostać sprzedana, na rynku nie będzie na nią popytu. W takiej sytuacji sprzedaż może w ogóle nie nastąpić albo będzie możliwa wyłącznie po bardzo obniżonym kursie. Ryzyko to może zostać pominięte na dużym rynku, jednak może pojawić się na rynku mniejszym lub w przypadku bardziej egzotycznych obligacji
 • Ryzyko wynikające ze zdarzeń losowych: Ryzyko wynikające ze zdarzeń losowych to ewentualna zmiana profilu ryzyka dłużnika na skutek nieprzewidzianych zdarzeń. Zalicza się do nich np. przejęcie firmy czy też utratę kredytu przez dłużnika. Ryzyka ze zdarzeń losowych mogą mieć zarówno pozytywny, jak i negatywny wpływ na wypłacalność przedsiębiorstwa

Fundusze emerytalne

 • Ryzyko wypłacalności: Ryzyko niewypłacalności lub braku płynności dłużnika (emitenta). Pod pojęciem tym należy rozumieć ewentualną przejściową lub tymczasową niezdolność do terminowego spełniania zobowiązań odsetkowych i/lub kapitałowych. Alternatywne pojęcia dla ryzyka wypłacalności to ryzyko dłużnika lub emitenta
 • Ryzyko wypowiedzenia: W warunkach emisyjnych zawartych w prospekcie emisyjnym dłużnik obligacji może zastrzec sobie prawo wcześniejszego wypowiedzenia. Takie prawo wypowiedzenia zapisywane jest często w okresach wysokich odsetek. Wraz ze spadkiem stóp procentowych na rynku rośnie zagrożenie, że emitent skorzysta ze swojego prawa wypowiedzenia
 • Ryzyko loteryjne: Obligacje, które są spłacane na zasadzie procedury loteryjnej, są związane ze szczególnymi zagrożeniami. Zwłaszcza niepewny czas trwania takiej obligacji może prowadzić do zmiany jej rentowności. Jeśli inwestor kupi obligacje po cenie wyższej niż 100% wartości nominalnej, zaś spłata tych papierów wartościowych w związku z losowaniem nastąpi w nieoczekiwanie szybkim czasie wg wartości nominalnej, uzyskany zysk inwestora znacznie się zmniejsza w związku z takim skróceniem „życia” jego obligacji
 • Ryzyko zmiany stóp procentowych: To ryzyko wynika z niepewności odnośnie do przyszłych zmian rynkowych stóp procentowych. Podmiot kupujący papiery wartościowe o stałym oprocentowaniu naraża się na ryzyko zmiany stóp procentowych w formie spadku kursu, kiedy rośnie poziom stóp procentowych na runku. Ryzyko to zasadniczo jest tym silniejsze, im wyraźniej rosną rynkowe stopy procentowe. To ryzyko specyficzne może zostać zmniejszone poprzez inwestycje w ETF, które obejmują wiele różnych papierów wartościowych. Ryzyko systematyczne, zwłaszcza w inwestycjach w danym kraju lub w ETF branżowych, utrzymuje się
 • Ryzyko systematyczne: Ryzyko systematyczne odnosi się nie tylko do poszczególnych papierów wartościowych, lecz także zawsze do całego rodzaju inwestycji (w akcje, obligacje itp.). W zależności od rodzaju funduszu mogą wystąpić następujące ryzyka: ogólne ryzyko rynkowe – wartość rynkowa oraz dochody z papierów wartościowych, na których opiera się dany ETF, mogą rosnąć lub spadać, a wraz z nimi także wartość tudzież zyski ETF. Oznacza to, że istnieje taka możliwość, że inwestor przy sprzedaży nie otrzyma z powrotem całkowitej kwoty swojej inwestycji w ETF. Oprócz tego negatywny wpływ na wyniki ETF mogą mieć zmiany warunków ekonomicznych i technicznych, a także niepewna sytuacja polityczna, zmiana strategii rządowych, wymogi prawne, podatkowe i organów nadzorczych. Przeszłe wyniki jakiegoś indeksu nie są ostatecznie miarodajne dla wyników przyszłych
 • Ryzyko krajowe: Mowa tu o zagrożeniach wynikających z niepewnej sytuacji politycznej, gospodarczej lub społecznej jakiegoś państwa. Ryzyka polityczne powstają głównie w związku z sytuacją wewnętrzną lub międzynarodową danego kraju. Zagrożenia wewnętrzne wynikają z konfliktów ideologicznych między partiami politycznymi danego kraju, z napięć społecznych, niesprawnego systemu administracyjnego państwa czy też nieefektywnych rządów. Z drugiej strony ryzyka międzynarodowe wynikają z przynależności do sojuszy politycznych i/lub wrogiego bądź nieprzyjaznego zachowania innych państw w stosunku do państwa inwestycji
 • Specyfika postępowania podatkowego: Przepisy podatkowe w stosunku do ETF mogą być różne w różnych krajach. Inwestorom zaleca się pozyskiwanie informacji podatkowych od własnych, niezależnych doradców podatkowych
 • Ryzyka kursowe: Ryzyka kursowe powstają dla inwestorów niestosujących na co dzień waluty euro oraz w przypadku, gdy walory zostały nabyte w innej walucie niż euro
 • Ryzyka związane z kształtowaniem się rynku wtórnego: Nie ma gwarancji trwałego pozostawania w obrocie giełdowym
 • Ryzyko celu inwestycyjnego: Nie można zagwarantować, że przy wszystkich funduszach zostanie osiągnięty cel inwestycyjny, czyli dokładne powtórzenie indeksu w stosunku 1:1. Po pierwsze opłaty administracyjne mogą kosztować kilka punktów bazowych, z negatywnym wpływem na kurs ETF. Po drugie zaś zastosowanie metody próbek wyrywkowych przy tworzeniu indeksu powoduje, że powstające rozbieżności w stosunku do samego indeksu mogą być większe, niż gdyby zastosować pełne odwzorowanie
 • Ryzyko indeksowe: Na ryzyko indeksowe składają się dwa komponenty. Z jednej strony nie można zagwarantować, że odwzorowywane indeksy również w przyszłości będą obliczane w ten sam sposób. Z drugiej strony samo zestawienie indeksów może już nieść pewne ryzyko. Może to dotyczyć wyboru zarówno poszczególnych walorów, jak i przyjęcia wagi całej branży. W niektórych indeksach przedsiębiorstwa są ważone według kapitalizacji rynkowej, w innych przyjmuje się równą wagę. Pierwsza metoda niesie ryzyko procyklicznego zachowania funduszy indeksowych. Dzieje się tak dlatego, że zanim akcje jakiegoś przedsiębiorstwa zostaną ujęte w indeksie, musi ono osiągnąć pewien poziom kapitalizacji na rynku, wynikający z sukcesu rynkowego tego przedsiębiorstwa. W ten sposób sukces można zmierzyć tylko w odniesieniu do przeszłości i jest możliwe, że wysoki kurs akcji wkrótce się skończy
 • Korelacja w przypadku funduszy branżowych: Wszystkie przedsiębiorstwa branżowego funduszu inwestycyjnego są w chwili ujęcia indeksu przedstawicielami tej samej branży. Dlatego kursy akcji tych przedsiębiorstw mogą wykazywać znacznie wyższą korelację niż akcje przedsiębiorstw wybranych według jakiejś innej strategii inwestycyjnej, jak np. wg regionu geograficznego lub dywersyfikacji branżowej. Kwestia korelacji w indeksach branżowych odgrywa rolę, której nie wolno nie doceniać. Ponieważ spektrum inwestycyjne jest wówczas bardziej ograniczone, a przez to także bardziej niepewne, zarówno szanse na zysk, jak i ryzyko straty mogą być znacznie większe. Efekt dywersyfikacji zostaje w dużym stopniu zneutralizowany na skutek koncentracji na jednej branży. Efekt ten ulega wzmocnieniu, kiedy w ramach jednej branży kilka przedsiębiorstw dysponuje silną pozycją rynkową, w związku z czym ich waga w danym indeksie jest bardzo duża. I tak na przykład w indeksie DJ EURO STOXX®600 Technology waga fińskiego producenta telefonów komórkowych Nokia to ponad 35% przy zaledwie 23 rodzajach walorów (stan na sierpień 2007 r.). Negatywny skutek korelacji pojawiłby się wówczas, gdyby akcje Nokii z indywidualnych powodów spadły o kilka punktów procentowych. Ta zmiana kursu, ze względu na silną wagę tych akcji, miałaby negatywny wpływ na cały indeks
 • Ryzyko zamknięcia funduszu: Jak już wspomniano wyżej, nie można zagwarantować, że dany fundusz będzie zawsze notowany na giełdzie. Może się zdarzyć, że do danego funduszu napłynie zbyt mało majątku. Jeśli w takim przypadku z opłat administracyjnych nie będą mogły być pokryte koszty spółki emitującej, takie jak koszty marketingowe, administracji, opłat licencyjnych, to może się zdarzyć, że emitent zamknie fundusz. Jednak w takiej sytuacji nie ma bynajmniej mowy o utracie kapitału. Albo fundusz zostaje odkupiony po cenie netto równej jego wartości, albo aktualna równowartość fundusz zostanie wypłacona w gotówce, albo też zainwestowana kwota zostaje na żądanie inwestora przeniesiona bezpłatnie do innego funduszu tej samej spółki

Informacje o ryzykach w obrocie akcjami, zwłaszcza firm o niskiej kapitalizacji

Zasada: Inwestycja w akcje to spekulacyjna inwestycja podwyższonego ryzyka z możliwością znaczących strat. Inwestycja w akcje to nabywanie udziałów kapitałowych w przedsiębiorstwach. Akcjonariusz nie jest wierzycielem przedsiębiorstwa, lecz jego współwłaścicielem. Wynikają z tego pewne prawa, ale i pewne ryzyka. Wartość akcji jest uzależniona od zmiany sytuacji przedsiębiorstwa (ryzyko posiadania udziałów kapitałowych). Ryzyka związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa są powiązane z ogólną sytuacją gospodarczą (koniunkturą) oraz szczególną sytuacją przedsiębiorstwa, które musi walczyć o swoją pozycję rynkową. Sukces przedsiębiorstwa i jego brak mają wpływ na wartość akcji. W przypadku bardzo złego rozwoju sytuacji (niewypłacalność) istnieje ryzyko całkowitej utraty zainwestowanych środków.

Firmy specjalistyczne lub innowacyjne działają często tylko na określonym, wąskim obszarze, są nowymi podmiotami na rynku, a ryzyko związane z udziałem w nich jest większe. Nie wiadomo, czy osiągną sukces, który jest uzależniony od wielu czynników. Przedsiębiorstwa często nie mają żadnej historii albo sukcesów. Stanowi to dodatkowy element zagrożenia.

Dodatkowe znaczące ryzyko pojawia się w przypadku przedsiębiorstw o średniej lub niskiej kapitalizacji oraz papierów wartościowych spoza rynku regulowanego.

 • Ograniczona płynność handlowa: Płynność rynkowa przedsiębiorstw o niskiej lub średniej kapitalizacji jest często bardzo niska, co oznacza, że sprzedaż akcji może okazać się bardzo trudna, jeśli nie wręcz niemożliwa
 • Ryzyko kształtowania cen i kursów: W przypadku przedsiębiorstw o niskiej lub średniej kapitalizacji mamy często do czynienia z niewielkimi zmianami cenowymi oraz niewielką płynnością handlową. Często zdarza się, że ceny są tu po prostu podawane do wiadomości i nie ma miejsca realne oddziaływanie sił podaży i popytu. Różnica między ceną nabycia (tzw. bid lub cena otwarcia) a ceną sprzedaży (ask, czyli cena zamknięcia) bywa przy takich walorach bardzo duża i jest ustalana całkowicie dowolnie przez tak zwanych „animatorów rynku” (market maker). Spread oznacza natychmiastową stratę. Nie ma mowy o uczciwym kształtowaniu cen. Inwestor ryzykuje, że nabywa akcje przedsiębiorstw o niskiej lub średniej kapitalizacji po zawyżonych, dowolnie ustalonych cenach, nawet jeśli nabywa je za pośrednictwem giełdy (pseudogiełdy, takiej jak SWB-Stuttgart czy FWB-Frankfurt), i ceny te mogą się załamać, kiedy tylko osłabnie zainteresowanie nabyciem danej emisji albo spadnie zainteresowanie podmiotu dystrybuującego dla dalszego kształtowania cen – w takiej sytuacji może nawet nie być żadnej możliwości sprzedaży danego waloru
 • Niebezpieczeństwo nadużyć – niebezpieczeństwo manipulacji: Rynki nieregulowane (OTC/Pinksheet/Stuttgart itd.) mają taką cechę wspólną, że kształtowanie się cen jest w dużym stopniu uzależnione od działań niewielkiej liczby konkretnych uczestników. To ich zachowanie wpływa na sytuację rynkową. Z powodu braku normalnego oddziaływania popytu i podaży lub ogólnego zainteresowania rynku wpływ tej niewielkiej grupy ludzi na ceny daje możliwość i zwiększa zagrożenie dokonywania manipulacji cenami na niekorzyść inwestorów
 • Deficyt informacji i monopol na informację: Papiery wartościowe przedsiębiorstw o małej lub średniej kapitalizacji są często mało znane i nie są uwzględniane w analizach dokonywanych przez prasę specjalistyczną. Oszacowanie wartości tych akcji bywa nadzwyczaj trudne. Trudne może być też uzyskiwanie informacji. Inwestor jest w dużym stopniu zdany na samo przedsiębiorstwo
 • Znaczące wahania kursów: W przypadku małej lub średniej kapitalizacji mamy często do czynienia z dużymi wahaniami kursów i nagłymi załamaniami cen
 • Przepływ środków: Cena sprzedaży trafia do sprzedawcy, a nie do przedsiębiorstwa. Nie powoduje zwiększenia wartości przedsiębiorstwa
 • Nabywanie akcji poza giełdą: W przypadku pozagiełdowej realizacji zleceń nabycia lub sprzedaży akcji zlecenia nie są wykonywane na giełdzie, lecz poza giełdą, przez pośredniczącą instytucję finansową, która kojarzy kupców ze sprzedającymi. Zlecenia te nie mogą być w związku z tym uwzględniane przez uczestników giełdy przy ustalaniu cen.
  Inwestor traci wówczas możliwość ewentualnego uzyskania lepszej ceny, która pojawia się w związku z taką transakcją. Nie korzysta także z instrumentów ochronnych, do których może się odwołać przy handlu na giełdzie. Powyższe punkty zachowują ważność nawet wówczas, gdy inwestor realizuje zlecenie po kursie obowiązującym aktualnie na giełdzie.
  Inwestor przy realizacji zleceń giełdowych musi również pamiętać, że zwłaszcza przy walorach o niewielkiej płynności swoim własnym zleceniem wpływa na kurs giełdowy i może spowodować ruch kursowy w niepożądanym przez niego kierunku. Dlatego inwestor musi dobrze się zastanowić, czy chce realizować zlecenia na giełdzie, czy też poza nią

Daytrading

Szczególne ryzyka w przypadku częstych transakcji, tzw. daytradingu

W niektórych okolicznościach wybrany wyżej zamiar prowadzenia handlu może obejmować możliwość realizacji kontraktów terminowych (opcji i/lub futures) przy wykorzystaniu systemu handlowego, co obejmuje krótkotermino e akcje w formie transakcji dziennych (daytrades) oraz transakcji typu overnight. W takim przypadku może się zdarzyć, że w ciągu jednego dnia giełdowego zostaną dokonane wielokrotne transakcje kupna i sprzedaży na tym samym rynku. Tego rodzaju działanie niesie ze sobą daleko idące ryzyko, z którego muszą sobie Państwo zdawać sprawę.

W przypadku daytradingu klienci utrzymują pozycję rynkową niekiedy tylko przez bardzo krótki czas. Ponadto w przypadku daytradingu pozycje otwarte są zamykane jeszcze tego samego dnia. Oprócz tego może zdarzyć się sytuacja, gdy dana pozycja tego samego dnia zostanie zamknięta, a potem podejmowanych będzie kilka kolejnych transakcji na tym samym rynku tego samego dnia. W przypadku transakcji overnight klienci zamykają swoje pozycje już następnego dnia. Charakterystyczną cechą tego rodzaju handlu jest to, że klient jest obecny na rynku tylko przez krótki czas. Transakcje daytradingu oraz overnight nie są zasadniczo mniej ryzykowne niż transakcje terminowe klientów utrzymujących swoje pozycje na rynku przez dłuższy czas.

Jeśli jakieś postępowanie obejmuje taki krótkoterminowy handel, to skutkiem jest duża liczba transakcji. Każda transakcja jest natomiast obciążona prowizją. W przypadku wykonywania dużej liczby transakcji – a przy handlu krótkoterminowym najczęściej tak się zdarza – może to oznaczać wysokie koszty transakcyjne w stosunku do zainwestowanego kapitału. To obciążenie może dla klienta mieć taki skutek, że jego kapitał zostanie zużyty na same koszty transakcji (prowizje, inne koszty transakcyjne). Dzieje się tak zwłaszcza wówczas, gdy rynek wykazuje niewielkie albo wręcz nie wykazuje żadnych zmian kursu, przez co zamknięcie takiej pozycji nie jest w stanie pokryć kosztów prowizji. Jeśli do tego inwestor wykonuje transakcje daytrading nie tylko przy użyciu własnego kapitału, lecz dodatkowo także środków z kredytu, to należy pamiętać, że zobowiązanie do spłaty tego kredytu powstaje w przypadku transakcji jednodniowych bez względu na ich skutek ekonomiczny. Przy realizacji tego rodzaju transakcji należy pamiętać, że transakcje jednodniowe mogą prowadzić do natychmiastowych strat, jeśli nieprzewidziana zmiana sytuacji spowoduje, że instrumenty finansowe nabyte przez klienta jeszcze tego samego dnia stracą na wartości i klient w celu uniknięcia dalszego ryzyka (transakcji overnight) jest zmuszony do sprzedania zakupionych walorów jeszcze przed zamknięciem giełdy tego dnia po kursie poniżej kursu nabycia. Ryzyko to zwiększa się, gdy zainwestowano w instrumenty, których kurs w ciągu jednego dnia giełdowego podlega silnym wahaniom. W niektórych okolicznościach inwestor może stracić cały kapitał zainwestowany danego dnia. Oprócz tego inwestor usiłujący wygenerować zyski na handlu jednodniowym konkuruje z zawodowymi graczami, dysponującymi dużym kapitałem. W związku z tym inwestor powinien dysponować pogłębioną wiedzą odnośnie do rynku papierów wartościowych, technik handlu, strategii handlu papierami wartościowymi oraz pochodnymi instrumentami finansowymi. W przypadku kontraktów terminowych istnieje ponadto niebezpieczeństwo, że inwestor będzie musiał pozyskać dodatkowy kapitał lub jego zabezpieczenie. Dzieje się tak wówczas, gdy tego samego dnia wygenerowane zostały straty wykraczające poza zainwestowany kapitał inwestora lub zabezpieczenia przez niego przedłożone. Klient powinien zdawać sobie z tego sprawę zwłaszcza wówczas, gdy zleca wykonanie transakcji pośrednikowi, któremu będzie musiał zapłacić, a więc podmiotowi zarządzającemu portfelem lub aktywami. W takiej sytuacji, szczególnie przy handlu krótkoterminowym, może dojść do sprzeczności interesów między podmiotem zarządzającym portfelami i aktywami a klientem. Wynika to z faktu, że wynagrodzenie takiego podmiotu jest uzależnione od wielkości obrotu. Tak zwana prowizja round-turn jest do zapłaty za każdą transakcję. Podmiot zarządzający portfelem lub aktywami może być zainteresowany realizacją jak największej liczby transakcji, ponieważ otrzymuje prowizję round-turn za każdą z nich. Również nasze wynagrodzenie (por. opłaty handlowe) jest uzależnione od liczby pozycji handlowych, co oznacza, że powyższe wywody odnoszą się także do nas, choć my nie wpływamy w żaden sposób na sposób prowadzenia handlu przez inwestora. Ryzyko związane ze współpracą z zarządcami portfeli lub aktywów pojawia się zwłaszcza wówczas, gdy inwestor da zarządcy swojego portfela lub swoich aktywów całkowicie wolną rękę, udzieli mu pełnomocnictwa do działania według własnego uznania (konto zarządzane przez podmiot zewnętrzny), ponieważ zarządca może wówczas działać wedle swojej własnej oceny, a inwestor może prześledzić dokonane transakcje dopiero w późniejszym czasie. Podobny problem może pojawić się przy zbyt ciasno złożonych zleceniach „stop”, kiedy to dana pozycja po osiągnięciu konkretnej ceny jest automatycznie zamykana, zaś cena ta jest niemal zawsze osiągana w normalnym handlu daytrading. Dlatego inwestor powinien regularnie sprawdzać swój rachunek ze względu na stosunek między kosztami transakcji i włożonym kapitałem, a także kontrolować rodzaj dokonywanych transakcji. Powinien zwracać przy tym uwagę na to, czy dany wynik na rachunku jest uzależniony w większej mierze od zmian rynkowych, czy też raczej od nakładów na prowizje. Jeśli inwestor do celów realizacji transakcji jednodniowych otrzyma do dyspozycji specjalne pomieszczenia, to fizyczna bliskość innych inwestorów w tych pomieszczeniach może wpływać na jego własne zachowanie.

     W górę     
Witryna stosuje pliki cookie w celu usprawnienia korzystania z niej i dalszego jej doskonalenia. Kontynuując korzystanie z witryny, wyrażają Państwo zgodę na stosowanie plików cookie. Ponadto wyrażają Państwo zgodę na nasze Ogólne warunki handlowe oraz Warunki korzystania. Więcej informacji znajdą Państwo w Oświadczeniu o ochronie danych i Stopce redakcyjnej.