Bezpieczeństwo depozytów

Pięć filarów bezpiecznego inwestowania

Z przyjemnością odpowiemy na Państwa pytania odnośnie do sposobu działania pięciu filarów bezpiecznego inwestowania, co jest przedmiotem ochrony i w jaki sposób można podnosić roszczenia w przypadku poniesienia szkody: info@agora-direct.pl lub w dni działania giełdy, od godziny 9:00 do 18:30, telefon: +48 61 628 525 - 0.

To szeroko zakrojone, kompleksowe zabezpieczenie chroni rachunki papierów wartościowych (Securities Account) klientów w kwocie do 30 milionów dolarów USA (włącznie z maks. 1 mln dolarów gotówką). Zabezpieczenie to jest kombinacją poniższych pięciu filarów.

Filar 1- Rozdział środków inwestycyjnych

Wszystkie rachunki klientów są prowadzone jako rachunki oddzielne. Oznacza to, że inwestycje gotówkowe, papiery wartościowe i inne składniki majątkowe są, zgodnie z przepisami, przechowywane całkowicie oddzielnie od kapitału zakładowego firmy brokerskiej.

Filar 2 - FSCS – Financial Services Compensation Scheme

W związku z uzyskaniem licencji dla instytucji finansowych od brytyjskiego urzędu nadzoru finansowego „Financial Services Authority – FCA” AGORA direct Ltd. stała się automatycznie członkiem brytyjskiego systemu zabezpieczenia wkładów finansowych o nazwie „FSCS-Financial Services Compensation Scheme”. FSCS od 01.12.2001 r. jest odpowiedzialny za ochronę klientów wszystkich instytucji finansowych, które otrzymały licencję od brytyjskiego nadzoru finansowego FCA. FSCS w zależności od branży stosuje różne limity zabezpieczeń. Wkłady oszczędnościowe są zabezpieczone w 100%, o ile ich wartość nie przekracza 75 000 funtów brytyjskich, natomiast transakcje na papierach wartościowych są zabezpieczone w 100% do wysokości 50 000 funtów na osobę i przedsiębiorstwo. Dalsze informacje na temat brytyjskiego systemu zabezpieczania inwestycji, sposobu jego działania oraz możliwości zgłoszenia roszczeń znajdą Państwo na następującej stronie: http://www.fscs.org.uk. Adres:

FSCS – 10th Floor – Beaufort House, 15 St Botolph Street – London EC3A 7QU – Telefon +44 (020) 7741 4100.

Filar 3 - Odpowiedzialność za straty majątkowe

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zawarte z HCC International Insurance Company Plc. gwarantuje 3 mln funtów brytyjskich za każde zdarzenie ubezpieczeniowe w AGORA direct Ltd. Oznacza to zabezpieczenie szkód, które mogłyby nastąpić na skutek błędów pracowników AGORA-DIRECT LIMITED, zgodnie z warunkami ubezpieczenia.

Filar 4 - Ochrona za pośrednictwem SIPC i FSCS

Securities Investor Protection Corporation (SIPC) SIPC zabezpiecza pierwsze 500 000,- USD dla każdego klienta (włącznie z gotówką – do 250 000 USD). Uwzględnia się tutaj akcje, obligacje, obligacje skarbowe, certyfikaty depozytowe, fundusze inwestycyjne, fundusz rynku pieniężnego i inne inwestycje. Ubezpieczenie to chroni wartość rynkową akcji, opcji, warrantów, zobowiązań i gotówki (we wszystkich możliwych walutach). SIPC nie obejmuje jednak żadnych towarowych kontraktów terminowych (futures, opcje na futures i Single-Stock-Futures). Aby jednak również w tym przypadku zapewnić maksymalną ochronę SIPC, posiadane środki gotówkowe transferowane są okresowo z rachunku futures (Commodities) na rachunek papierów wartościowych (Securities), dzięki czemu klient maksymalnie korzysta na ubezpieczeniu SIPC. Wskazówka: Ubezpieczenie SIPC oferuje ochronę przed błędami brokera, ale oczywiście nie przed stratami wynikającymi z utraty wartości rynkowej inwestycji. W celu zbadania rachunku klienta następuje łączenie rachunków o tej samej nazwie i tego samego rodzaju (np. Indywidualne / Jan Kowalski i Indywidualne / Jan Kowalski). Rachunki różnych typów nie są łączone (np. Indywidualne / Jan Kowalski i IRA / Jan Kowalski). SIPC jest stowarzyszeniem non profit powołanym do życia przez firmy brokerskie. Są to firmy, które są członkami SIPC. Więcej informacji na temat ubezpieczenia SIPC oraz sposobu jego funkcjonowania, tego, co jest objęte ubezpieczeniem i w jaki sposób można wnosić roszczenia itd. można znaleźć na następującej stronie: www.SIPC.org. Adres: SIPC – 805 15th Street, N.W. – Suite 800 – Washington, D.C. 20005-2215 – Telefon: +1 (202) 371-8300.

Filar 5 - Lloyd’s of London Insurers (Lloyd's)

Lloyd's of London to lider światowego rynku ubezpieczeń. Na wypadek, gdyby w przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego klient skorzystał z pełnej ochrony SIPC, jednak wypłata taka okazała się niewystarczająca, polisa Lloyd's pokryje dodatkowo do 29,5 mln dolarów (w tym straty gotówkowe w wysokości do 900 000 dolarów USA). Ta kwota maksymalna jest częścią kompleksowego limitu ubezpieczeniowego wynoszącego 150 mln USD. Więcej informacji na temat London Insurers uzyskają Państwo pod tym adresem: Society of Lloyd's, One Lime Street, London, EC3M 7HA, UK, telefon: +44 (020) 7327 1000 / Fax: +44 (124) 5609 425.

Informacje na temat odpowiedzialności, współpracy oraz działalności

Działalność AGORA direct Ltd.

AGORA direct™ jest znakiem towarowym spółki Agora direct Limited (zwanej dalej Agora direct Ltd.) zarejestrowanym w HABM. AGORA direct Ltd. jest zarejestrowana w brytyjskim urzędzie nadzoru rynków finansowych „Financial Services Authority – FCA” jako brytyjski instytut usług finansowych pod numerem 706273 (https://register.fca.org.uk/).

Zgodnie z regulaminem i dyrektywami Unii Europejskiej dla rynków instrumentów finansowych MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) AGORA direct Ltd. jest upoważniona do wykonywania usług finansowych na terenie Republiki Federalnej Niemiec i jest w związku z tym zarejestrowana we właściwym organie nadzoru o nazwie BaFin (Federalny Urząd Nadzoru Usług Finansowych), Graurheindorfer Str. 108 - 53117 Bonn, pod numerem 148051, jako usługodawca transgraniczny (FDI), zgodnie z § 53b niem. Prawa bankowego. AGORA direct Ltd. jest zarejestrowana także w innych krajach europejskich EOG.

Swoim własnoręcznym podpisem / swoimi własnoręcznymi podpisami poświadczam/poświadczamy, że przeczytałem/przeczytaliśmy pełną treść niniejszej umowy i zgodnie z prawdą odpowiedziałem/odpowiedzieliśmy na zadane pytania.

 

     W górę     
Witryna stosuje pliki cookie w celu usprawnienia korzystania z niej i dalszego jej doskonalenia. Kontynuując korzystanie z witryny, wyrażają Państwo zgodę na stosowanie plików cookie. Ponadto wyrażają Państwo zgodę na nasze Ogólne warunki handlowe oraz Warunki korzystania. Więcej informacji znajdą Państwo w Oświadczeniu o ochronie danych i Stopce redakcyjnej.