Informacje

Zasady zabezpieczenia margin

Informacje podstawowe

W celu realizacji transakcji giełdowych na rachunku margin (margin acount) inwestor musi mieć odpowiednie zabezpieczenie.Takie zabezpieczenie nazywane jest margin.

Początkowa wysokość zabezpieczenia typu margin obliczana jest przed otwarciem każdej nowej pozycji wymagającej margin. Następnie wysokość zabezpieczenia jest na bieżąco uzgadniana z wartością bieżącej pozycji. Jednocześnie stale sprawdzane są warunki dla nowych pozycji. Uwzględnia się przy tym także warunki margin ewentualnie zmienione przez giełdę. Takie porównanie jest dokonywane przez system zasadniczo co minutę; nie ma tu jednak mowy o wiążącym prawnie zobowiązaniu ani tym bardziej o prawnie wiążącej ochronie przed stratami. W przypadku ewentualnych awarii nie może być mowy o roszczeniach odszkodowawczych. Każdy klient sam odpowiada za swoje pozycje i wynikające z nich ryzyka.

W niektórych przypadkach dla danego rachunku mogą być stosowane wyższe kwoty zabezpieczenia, zwłaszcza jeśli pozycje mają być utrzymane przez noc. Warunki zabezpieczenia margin zmieniają się również dla pozycji otwartej, gdy pozycja ta została otwarta w chwili, gdy zastosowanie znajdował niższy, tak zwany „Intraday-Margin” (zabezpieczenie dzienne, zasadniczo 50% normalnie wymaganego zabezpieczenia dla danej giełdy). W przypadku, gdy ta sama pozycja ma zostać utrzymana przez noc, kiedy to obowiązuje tzw. „overnight margin” (zabezpieczenie przez noc, na ogół 100% stosowanego zwykle na giełdzie zabezpieczenia), rosną odpowiednio wymagane zabezpieczenia typu margin. Jeśli wówczas okaże się, że wymagane zabezpieczenie nie jest wystarczające, pozycja zostaje zamknięta bądź zlikwidowana. Dzieje się tak zwykle na koniec dnia handlowego. Należy zawsze sprawdzić wymagany margin dla każdego produktu, o ile chcą Państwo otworzyć pozycję, która ma być utrzymana także przez noc.

System zarządzania ryzykiem jest ustawiony w taki sposób, aby pozycje były likwidowane zgodnie z zaprogramowanymi zasadami. Nie ma jednak gwarancji, że likwidacja zostanie wykonana. Broker prowadzący rachunek ma prawo zlikwidować pozycje, które nie mają odpowiedniego zabezpieczenia. Właściciel rachunku nie ma jednak bynajmniej roszczenia o zamknięcie takiej pozycji, nie ma więc wcale gwarantowanej ochrony przed dalszymi stratami. Warunki likwidacji danej pozycji mogą się w krótkim czasie zmieniać na skutek działania różnych czynników, może się zdarzyć, że odpowiednie zabezpieczenie zostanie uzupełnione. Broker nie ma obowiązku informowania o aktualnej sytuacji.

W celu zabezpieczenia lub pokrycia różnic broker może niekiedy skorzystać z depozytów inwestora na różnych rachunkach. Inwestor nie ma jednak roszczenia o wzajemne rozliczenia swoich rachunków.

Rodzaje rachunków i cechy usług

Rachunek gotówkowy
Akcje

Kwota zgromadzona na rachunku musi być wystarczająca do zapłaty całej ceny za akcje, włącznie z prowizjami i opłatami transakcyjnymi. Klienci nie mogą dokonywać krótkiej sprzedaży akcji. Księgowanie następuje natychmiast. Termin dla ustalenia wartości transakcji sprzedaży akcji po ich rozliczeniu jest uzależniony od przepisów ustawowych obowiązujących w danym kraju, np. trzy dni w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii; dwa dni robocze w Niemczech.

Opcje na akcje

Handel osłoniętymi opcjami na akcje (Covered Call Writing) jest możliwy, lecz ograniczony, nabywanie opcji call (Buying Calls) i opcji put (Buying Puts).

Gotówka (cash) ze sprzedaży opcji jest rozliczana w ciągu jednego dnia. Inwestor musi także być uprawniony do handlowania akcjami.

Wskazówka:Rachunek gotówkowy (cash account) umożliwia jedynie handel produktami w walucie bazowej.Waluta bazowa to waluta, w której prowadzony jest rachunek.

Konto z zabezpieczeniem (lewarowaniem) (margin account)
Akcje

Suma depozytów na rachunku klienta musi być w stanie pokryć wszystkie wymogi co do margin dla wszystkich długich i krótkich pozycji na akcje, włącznie z prowizjami i opłatami transakcyjnymi. Broker nie wzywa swoich klientów ani telefonicznie, ani w żaden inny sposób, do zamknięcia pozycji (margin calls) i zastrzega sobie prawo do niezwłocznej likwidacji pozycji klienta, jeśli na jego rachunku brakuje środków, w tym zabezpieczenia margin, na utrzymanie pozycji. Stan gotówki (cash) po otwarciu i zamknięciu pozycji jest aktualizowany natychmiast.

Akcje i opcje na akcje

Kupno i sprzedaż opcji – aby klient mógł kupować akcje, musi mieć na rachunku środki na pokrycie premii (czyli ceny kupna) oraz prowizji i opłat transakcyjnych. Dla nabycia opcji klient musi być w stanie pokryć wymogi co do zabezpieczenia margin oraz zapłatę prowizji i opłaty transakcyjne. Stan gotówki na rachunku przy sprzedaży akcji jest aktualizowany niezwłocznie. Aby móc korzystać z rachunku margin, klient musi także być uprawniony do handlowania akcjami.

Futures

Klienci mogą otwierać pozycje w futures, o ile stan ich rachunku jest wystarczający na uzyskanie zabezpieczenia otwierającego (initial margin) oraz minimalnego zabezpieczenia margin potrzebnego do utrzymania pozycji. Broker nie wzywa swoich klientów ani telefonicznie, ani w żaden inny sposób, do zamknięcia pozycji (margin calls) i zastrzega sobie prawo do niezwłocznej likwidacji pozycji klienta, jeśli na jego rachunku brakuje środków, w tym zabezpieczenia margin, na utrzymanie pozycji.Stan rachunku jest aktualizowany niezwłocznie po kupnie lub sprzedaży futures.

Opcje na futures (Options on Futures)

Kupowanie i sprzedawania opcji kupna i sprzedaży na futures. Stan rachunku jest aktualizowany niezwłocznie po kupnie lub sprzedaży opcji na futures. Aby móc korzystać z rachunku margin do handlu instrumentami typu futures, klient musi także być uprawniony do handlowania akcjami.

Single Stocks Futures

Klienci mogą otwierać pozycje futures na akcje, EFT (fundusze) oraz indeksy Narrow Based Equity.Stan ich rachunku musi być wystarczający na uzyskanie zabezpieczenia otwierającego (initial margin) oraz minimalnego zabezpieczenia margin potrzebnego do utrzymania pozycji. Broker nie wzywa swoich klientów ani telefonicznie, ani w żaden inny sposób, do zamknięcia pozycji (margin calls). Zastrzega sobie prawo do niezwłocznej likwidacji pozycji klienta, jeśli na jego rachunku brakuje środków, w tym zabezpieczenia margin, na utrzymanie pozycji.

Wskazówka: Rachunek z zabezpieczeniem (lewerowaniem bądź margin account) umożliwia handel produktami we wszystkich walutach, bez aktywnej wymiany na walutę, w której ma być dokonywany handel.

Wymogi odnośnie do zabezpieczenia margin

Przeredagowaliśmy nasze informacje na temat wymogów odnośnie do zabezpieczenia margin, tak aby były bardziej zrozumiałe dla klientów.Aby znaleźć informacje odnośnie do margin dla konkretnego produktu, prosimy o skorzystanie z wyszukiwarki produktów.

Mogą tam Państwo znaleźć produkty, którymi można handlować za pomocą naszego systemu. W wynikach wyszukiwania można między innymi przeczytać o wymogach odnośnie do margin dla danego produktu.

Kredyt margin – akcje

W przypadku rachunków z zabezpieczeniem (lewarowanie) – tzw. margin account – dla handlu akcjami przyznawany jest automatycznie kredyt typu margin. Siła nabywcza (buying power) jest obliczana w stosunku 1:4. W przypadku korzystania z lewarowania klientowi nie nalicza się żadnych opłat, a tylko odsetki w wysokości:

Waluta bazowa Kwota zadłużenia do Odsetki za kredyty w procentach Kwota zadłużenia do Odsetki za kredyty w procentach
AUD 150.000 3,45 1.529.999 3,25
CAD 140.000 3,45 1.369.999 3,25
CHF 130.000 3,45 1.289.999 3,25
EUR 80.000 3,45 839.999 3,25
GBP 60.000 3,45 609.999 3,25
HKD 780.000 3,45 7.799.999 3,25
JPY 11.905.000 2,95 119.047.999 3,25
KRW 100.000.000 4,45 999.999.999 0,75
USD 100.000 3,45 999.999 3,25

Na przykład:

W przypadku posiadania na rachunku kwoty 10 000 euro inwestor otrzymuje możliwość nabycia akcji o wartości do 30 000 euro.

Wskazówka:

W przypadku handlu akcjami na rachunku gotówkowym (cash account) nie jest przyznawany kredyt margin.

 

Fizyczna dostawa oraz regulacje odnośnie do likwidacji dla futures i opcji na futures

W przypadku kontraktów na futures, które są rozliczane i realizowane poprzez fizyczną dostawę towaru będącego podstawą transakcji, klienci nie mogą żądać fizycznej dostawy takiego towaru ani nie mogą go otrzymać. Niektóre futures na waluty są wyłączone z tej zasady (patrz poniższa tabela).

Aby uniknąć dostawy w związku z upływem terminu na kontrakt futures, klient musi wymienić swoją pozycję na pozycję z późniejszą datą ważności (rolować lub prolongować) albo zamknąć pozycję przed close-out-deadline (pierwszy dzień, w którym fizyczna dostawa może zostać zlecona).Zasadniczo close-out-deadline dla pozycji długich ustalany jest na koniec czwartego dnia roboczego przed wskazanym przez giełdę first notice day (pierwszym dniem, w którym właściciel pozycji krótkiej może zażądać dostawy towaru na giełdzie).Dla inwestorów z pozycjami krótkimi close-out-deadline to koniec czwartego dnia roboczego przed ostatnim dniem handlu wyznaczonym przez giełdę.W przypadku niektórych kontraktów, które widać w tabeli na tej stronie, okienko czasowe przed okresem close-out-deadline kształtuje się inaczej.

Pozyskanie niezbędnych informacji co do close-out-deadline oraz odpowiednie do tego działania pozostają w zakresie odpowiedzialności klienta. Jeśli klient do dnia close-out-deadline nie zbędzie pozycji związanej z dostawą fizyczną, broker może lub wręcz musi zlikwidować pozycję na upływający kontrakt bez konieczności odrębnego poinformowania o tym klienta.
UWAGA: Tego rodzaju likwidacja nie powoduje naruszenia istniejących zleceń („Working Orders”). Oznacza to, że ewentualne zlecenia mające na celu zamknięcie pozycji futures likwidowanej przez brokera nie zostają wycofane i ewentualnie mogą zostać wykonane. Skutkiem tego może być sytuacja, gdy zlecenia złożone w celu zamknięcia jakiejś pozycji staną się – wręcz odwrotnie – przyczyną otwarcia niechcianej pozycji.
Klienci muszą więc upewnić się, że otwarte zlecenia zamknięcia pozycji będą dostosowane do rzeczywistej sytuacji portfela inwestycyjnego.

Podsumowanie sposobu postępowania przy fizycznych dostawach futures

KontraktDostawa dozwolonaOstatni termin close-out
ZB, ZN, ZF (ECBOT) Nie Dwie godziny przed końcem otwartego handlu outcry (pozycje długie) lub przed Last Trading Day (pozycje krótkie)
ZT (ECBOT) Futures, Japanese Govt Bond Futures (JGB) Nie Od końca przedostatniego dnia roboczego przed First Position Day (pozycje długie) lub przed Last Trading Day (pozycje krótkie)
EUREXUS Futures Nie Od końca trzeciego dnia roboczego poprzedzającego First Position Day (pozycje długie) lub poprzedzającego Last Trading Day (pozycje krótkie)
EUREXUS 2-letnie Jumbo Bond (FTN2) i 3-letnie Bond (FTN3) Futures Nie Od końca trzeciego dnia roboczego poprzedzającego First Position Day (pozycje długie) lub poprzedzającego Last Trading Day (pozycje krótkie)
Kontrakty IPE (GAS, NGS) Nie Od końca trzeciego dnia roboczego poprzedzającego First Position Day (pozycje długie) lub poprzedzającego Last Trading Day (pozycje krótkie)
GLOBEX LIVE CATTLE (LE) Nie Od końca trzeciego dnia roboczego poprzedzającego First Intent Day (pozycje długie) lub poprzedzającego Last Trading Day (pozycje krótkie)
GLOBEX NOK, SEK, PLZ, CZK, ILS, KRW i HUF oraz korespondujące raty euro Nie Od końca piątego dnia roboczego poprzedzającego Last Trading Day dla pozycji krótkich i długich
GBL, GBM, GBS (Eurex), CONF (SOFFEX) Nie Dwie godziny przed zakończeniem handlu w ostatni dzień handlowy
GLOBEX Währungs Futures (EUR, GBP, CHF, AUD, CAD, JPY, HKD) Tak* Informacja niedostępna*
GLOBEX Ethanol Futures (ET) Nie Od końca piątego dnia roboczego poprzedzającego First Position Day (pozycje długie) lub poprzedzającego Last Trading Day (pozycje krótkie)
Wszystkie pozostałe kontrakty Nie Od końca trzeciego dnia roboczego poprzedzającego First Intent Day (pozycje długie) lub poprzedzającego Last Trading Day (pozycje krótkie)

* Ponieważ gotówką i na rachunkach IRA waluty obce można przechowywać tylko w ograniczonym stopniu, kolumna „Wszystkie pozostałe kontrakty” oznacza także rachunki gotówkowe i IRA dla tego rodzaju produktów.

Podsumowanie sposobu postępowania przy fizycznych dostawach na opcje na futures

KontraktDostawa dozwolonaOstatni termin close-out
OZB, OZN, OZF, OZT (ECBOT) Nie Cztery godziny przed końcem otwartego handlu outcry (pozycje długie) lub przed Last Trading Day (pozycje krótkie)
Wszystkie pozostałe kontrakty Nie Od końca trzeciego dnia roboczego poprzedzającego First Intent Day (pozycje długie) lub poprzedzającego Last Trading Day (pozycje krótkie)

Wskazówki

W powiązaniu z niektórymi towarami i opcjami definicja miesiąca realizacji („expiration month”) dla tych produktów to „miesiąc, który następuje po właściwej realizacji tego produktu” lub „delivery date” („data dostawy”) tego produktu przyjęta jako standard branżowy. Oprogramowanie handlowe ATS mogłoby zawierać także nieprawdziwe informacje o dniu upływu lub o notice day. Większość amerykańskich obligacji rządowych oraz niemieckich opcji futures to przykłady nietypowego datowania.

Za wykonanie lub wymianę (prolongatę) kontraktów nalicza się zwykłe prowizje.

 

Pierwsze wpłaty i zasoby kapitałowe

W celu otwarciarachunku nie są potrzebneżadne wpłaty minimalne. Dzięki temu można prowadzić rachunek jak zwykły rachunek oszczędnościowy albo po prostu depozyt akcji przy znacznie niższych opłatach transakcyjnych niż w przypadku większości banków i brokerów online lub drogich banków czy kas oszczędnościowych.

Aby móc skorzystać z możliwości handlu ze wsparciem kredytowym (margin), potrzebny jest wkład w wysokości 2.000 EUR.

produkty-i-ceny/#opcje#strategie-option
produkty-i-ceny/#forex

Tak dziękujemy za wsparcie

Promocja „Klienci werbują klientów” jest naszym sposobem na podziękowanie klientom, którzy prywatnie nakłonili inne osoby, by zostały naszymi klientami.

Sądzą Państwo, że usługi Agora direct powinni koniecznie poznać także inni?

Prosimy zatem o polecenie tych usług kolejnym osobom – za każdą wypłacamy jako dowód wdzięczności kwotę 80,00 Złoty.

Jednocześnie zaś nowi klienci korzystają z Państwa polecenia, bo przecież już od dawna szukali usługodawcy, dzięki któremu mogliby handlować za pomocą tylko jednego rachunku handlowego na ponad 125 giełdach całego świata, zawsze na bardzo korzystnych warunkach. Oprócz tego nowy klient otrzyma na nowy rachunek dodatkowy depozyt w wysokości 80,00 Złoty.

 • Państwo otrzymają gotówkę: 240,00 Złoty (za każdego nowego klienta).
 • Nowy klient z polecenia otrzyma depozyt na 80,00 Złoty.

Zapraszamy do pobrania formularza i skorzystania z naszej oferty:

Klienci werbują klientów

Warunki

Pośrednik i pozyskany nowy klient otrzymają od nas premię z podziękowaniem, jeśli zostaną spełnione następujące zasady:

 • użyte zostaną wyłącznie dokumenty służące do zlecenia otwarcia rachunku wydane przez Agora direct;
 • dokumentacja otwarcia rachunku zostanie przesłana do nas wyłącznie wraz z niniejszym formularzem „Klienci werbują klientów”;
 • jeśli dokumenty te nie zostaną przesłane razem, nie będziemy mogli przyjąć późniejszych roszczeń;
 • pozyskany nowy klient otworzy rachunek indywidualny, wspólny lub firmowy (uwaga: pozyskany klient musi być pełnoletni);
 • dla jednego gospodarstwa domowego bądź jednej firmy mogą być uznane maksymalnie dwa rachunki;
 • rachunek handlowy zostanie całkowicie otwarty;
 • pozyskany klient przynajmniej raz wpłaci na swoje konto kapitał w wysokości co najmniej 12.000 Złoty;
 • pozyskany klient w ciągu trzech miesięcy dokona co najmniej sześciu transakcji kupna lub sprzedaży;
 • pozyskany klient w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie składał wniosku o otwarcie rachunku ani nie był klientem AGORA direct;
 • klient werbujący dokonywał transakcji, tak aby spełniony został warunek niedziałania w celu zarobkowym.
 • Klienci Agora direct mogą pozyskiwać kilku nowych klientów jednocześnie lub jednego po drugim.
 • Podziękowanie w formie premii, w wysokości 240,00 PLN, zostanie zapisane na rachunku handlowym pośrednika, za każdego nowego pozyskanego klienta.
 • Jednoczesny udział w kilku akcjach promocyjnych jest niedopuszczalny.

Promocja może zostać zakończona przez Agora direct w każdym momencie, wpływające wnioski o otwarcie rachunku wraz z formularzami „Klienci werbują klientów” będą wówczas przyjmowane jedynie przez 10 dni roboczych po zakończeniu promocji. W późniejszym terminie nie będą już uwzględniane żadne roszczenia z tego tytułu. Ewentualne zakończenie promocji zostanie ogłoszone z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej www.agora-direct.de.

Promocja „Klienci werbują klientów” jest naszym sposobem na podziękowanie klientom, którzy prywatnie nakłonili inne osoby, by zostały naszymi klientami. Pozyskiwanie klientów dla naszego przedsiębiorstwa w ramach promocji „Klienci werbują klientów” w celach zarobkowych lub na zasadach komercyjnych jest zabronione ustawowo. Agora direct zastrzega sobie prawo niewypłacenia lub żądania zwrotu wypłaconej premii w przypadku stwierdzenia próby obejścia lub nieprzestrzegania charakteru akcji lub innych nieuczciwych zamiarów.

     W górę     
Witryna stosuje pliki cookie w celu usprawnienia korzystania z niej i dalszego jej doskonalenia. Kontynuując korzystanie z witryny, wyrażają Państwo zgodę na stosowanie plików cookie. Ponadto wyrażają Państwo zgodę na nasze Ogólne warunki handlowe oraz Warunki korzystania. Więcej informacji znajdą Państwo w Oświadczeniu o ochronie danych i Stopce redakcyjnej.