Instrukcja użytkowania

Warunki użytkowania strony internetowej

Prosimy o dokładne przeczytanie następujących Warunków Użytkowania Strony Internetowej AGORA-DIRECT LIMITED (zwanej dalej “stroną internetową”). Jeśli w naszych Warunkach Użytkowania znajdują się zapisy, których Państwo nie rozumieją, prosimy
o nawiązanie z nami kontaktu poprzez
e-mail lub pod numerem +48 61 628 525 - 0.

Ostrzeżenie odnośnie inwestowania

AGORA-DIRECT LIMITED nie udziela żadnych osobistych porad dotyczących inwestowania ani na naszej stronie internetowej, ani przez telefon lub jakikolwiek inny kanał komunikacji. Usługi inwestycyjne wskazane na tej stronie internetowej nie muszą być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Inwestorzy, którzy mają wątpliwości w tej mierze, powinni skontaktować się z doradcą finansowym. Dla Państwa informacji pragniemy zwrócić uwagę na następujące ostrzeżenia odnośnie inwestowania: cena i wartość każdego papieru wartościowego oraz dochód stąd wnikający, o ile w ogóle się pojawi, może być mniejszy lub większy i może się okazać, że inwestor ostatecznie otrzyma mniej, niż zainwestował. Wyniki z przeszłości nie są w żadnym wypadku gwarancją osiągania podobnych wyników
w przyszłości.

Ogólne informacje ustawowe

Niniejsza strona internetowa służy wyłącznie celom informacyjnym. Żadna z informacji zawartej na tej stronie internetowej nie stanowi aktu pośrednictwa, oferty, opinii ani zalecenia ze strony AGORA-DIRECT LIMITED odnośnie nabycia lub sprzedaży jakiegokolwiek papieru wartościowego, nie jest też informacją prawną, podatkową, księgową ani doradztwem inwestycyjnym dotyczącym spodziewanej zdatności lub rentowności jakiejkolwiek inwestycji.

Ograniczenia użytkowania

Niniejsza strona nie jest przeznaczona do przekazywania lub wykorzystywania przez osoby fizyczne lub prawne w kraju lub na obszarze jurysdykcji, w których rozpowszechnianie lub wykorzystanie tej strony stanowiłoby naruszenie lokalnych przepisów prawa lub innego rodzaju postanowień ze względu na narodowość, siedzibę lub z innego względu albo
w których AGORA-DIRECT LIMITED podlegałaby obowiązkowi rejestracji lub też musiałaby się poddać jurysdykcji tego kraju. Usługi oferowane na niniejszej stronie mogą być niedostępne dla poszczególnych inwestorów z niektórych państw na podstawie prawa krajowego lub umów międzynarodowych. Nie wolno wykorzystywać tej strony internetowej do celów nielegalnych tudzież wykorzystywać informacji zawartych na tej stronie internetowej, przekazywać ich, dysponować nimi lub ich dystrybuować w sposób, który stanowiłby konkurencję dla działalności AGORA-DIRECT LIMITED.

Zmiany strony internetowej oraz warunków jej użytkowania

AGORA-DIRECT LIMITED zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części niniejszych Warunków Użytkowania wedle własnego uznania. W związku z tym prosimy o regularne sprawdzanie, czy Warunki Użytkowania nie uległy zmianie. Użytkowanie niniejszej strony internetowej lub jednej z zawartych na niej usług po umieszczeniu na niej takich zmian jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na zmienione Warunki Użytkowania. Wszystkie zaproponowane przez Państwa warunki, które wykraczają poza niniejsze Warunki Użytkowania lub pozostają z nimi w sprzeczności, zostają niniejszym jednoznacznie odrzucone przez AGORA-DIRECT LIMITED i są nieważne od samego początku. AGORA-DIRECT LIMITED zastrzega sobie prawo do zmiany treści, prezentacji, realizacji, interfejsu użytkownika oraz dostępności dowolnej części niniejszej strony internetowej wedle własnego uznania. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z tymi zmianami. Zmiany te wchodzą w życie wraz z ich umieszczeniem na stronie.

Informacje zawarte na stronie internetowej

Treści zawarte na niniejszej stronie można uważać za godne zaufania, jednak nie udziela się gwarancji odnośnie dokładności lub kompletności informacji objętych tymi treściami, AGORA-DIRECT LIMITED w żadnym przypadku nie odpowiada za jakiekolwiek opóźnienia przy uaktualnianiu tych informacji. Pomimo że AGORA-DIRECT LIMITED jest przekonana o dokładności informacji zawartych na tej stronie, nie może oferować gwarancji w tym zakresie. Informacje te nie muszą być właściwe dla wszystkich i nie należy ich rozumieć ani interpretować jako oferty, zalecenia albo reklamy. AGORA-DIRECT LIMITED akceptuje wyłącznie klientów, którzy zapoznali się z naszą Umową ws. rachunku klienta, zawierającą oświadczenie w sprawie ryzyka, i ją zrozumieli.

Ograniczenie odpowiedzialności

AGORA-DIRECT LIMITED nie odpowiada za problemy lub zakłócenia techniczne sieci telefonicznych lub systemów komputerowych online, serwerów, providerów, wyposażenia komputerowego, oprogramowania, programów mailowych w związku z problemami technicznymi lub przeciążeniem Internetu lub na jakiejkolwiek stronie internetowej, ani za jakąkolwiek kombinację takich problemów lub zakłóceń, włącznie z naruszeniem lub uszkodzeniem spowodowanym przez gości lub komputery innych osób, które są związane
z tymi szkodami, ani także w związku z dostępem do materiałów zawartych na niniejszej stronie internetowej oraz ściąganiem takich materiałów. Użytkownicy powinni zdawać sobie sprawę z faktu, że Internet nie jest medium całkowicie niezawodnym. Użytkownik odpowiada za ocenę integralności wszystkich informacji otrzymywanych za pośrednictwem Internetu.

Użytkowanie linków

AGORA-DIRECT LIMITED oferuje linki do stron internetowych, które zostały stworzone przez inne osoby. Użycie zewnętrznego linku oznacza, że opuszczają Państwo stronę internetową AGORA-DIRECT LIMITED, w związku z czym AGORA-DIRECT LIMITED nie przejmuje odpowiedzialności, nie udziela żadnej rękojmi, gwarancji ani przyrzeczenia dotyczących stron połączonych tym linkiem. AGORA-DIRECT LIMITED nie sprawdziła żadnej innej strony internetowej połączonej z niniejszą stroną internetową odnośnie co do jej dokładności ani w żaden inny sposób i nie odpowiada za politykę udostępniania danych, procedury lub treści na innych stronach internetowych. AGORA-DIRECT LIMITED oferuje linki do innych stron internetowych tylko w celu ułatwienia użytkowania przez użytkowników. Przejście do innej strony odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika. Umożliwiając przejście do innej strony internetowej za pomocą linku, AGORA-DIRECT LIMITED nie zaleca nabywania lub sprzedawania papierów wartościowych ani nie dokonuje pozytywnej oceny usług oferowanych przez sponsorów reklamujących się na takich stronach.

Ochrona danych w zakresie Google Analytics

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, usługę analizy użytkowania sieci oferowaną przez Google Inc. („Google“). Google Analytics wykorzystuje tzw. „Cookies“, czyli dane tekstowe, które są zapisywane na komputerze użytkownika
i umożliwiają analizę sposobu wykorzystania strony internetowej przez użytkownika. Informacje wytworzone przez cookies, dotyczące sposobu wykorzystania niniejszej strony internetowej przez użytkownika (wraz z adresem IP), zostaną przesłane na serwer firmy Google w USA i tam zapisane. Google będzie wykorzystywać te informacje w celu dokonania analizy wykorzystania strony internetowej i sporządzania dla AGORA-DIRECT LIMITED raportów odnośnie aktywności użytkowników na stronie internetowej, a także
w celu wykonywania dalszych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej
i oferowanych na niej usług. Ponadto Google będzie ewentualnie przekazywał te informacje osobom trzecim, o ile będzie tego wymagała ustawa lub w przypadku gdy Google zleci przetwarzanie tych danych przez takie osoby trzecie. Google w żadnym wypadku nie będzie łączył adresu IP użytkownika z innymi danymi będącymi w posiadaniu Google. Użytkownik może zapobiec instalacji cookies poprzez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki internetowej; zwracamy jednak uwagę, że w takim razie może okazać się, że nie będzie mógł wykorzystywać wszystkich funkcji tej strony internetowej w pełnym zakresie. Korzystając
z tej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych na swój temat pozyskanych przez Google w opisany wyżej sposób oraz we wskazanym wyżej celu.

Właściwość sądu i prawa

Zastosowanie znajdują ustawy Republiki Federalnej Niemiec. Sądem właściwym jest sąd
w Berlinie/Niemcy.

Klauzula salwatoryjna

W przypadku gdyby którekolwiek z postanowień niniejszych warunków użytkowania okazało się z jakiegokolwiek powodu sprzeczne z prawem, nieważne lub niemożliwe do wykonania, to postanowienie to będzie uważane za odrębne w stosunku do niniejszych warunków użytkowania i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

Prawa własności

Forma niniejszej strony internetowej oraz zawarte na niej informacje są własnością AGORA-DIRECT LIMITED i są chronione prawem autorskim, prawem ochronnym dla znaków towarowych tudzież ochrony innych praw własności, w tym praw o ochronie własności intelektualnej.

AGORA-DIRECT LIMITED

5 Prospect Place Millennium Way, Pride Park,
Derby, DE24 8HG
United Kingdom

 

     W górę     
Witryna stosuje pliki cookie w celu usprawnienia korzystania z niej i dalszego jej doskonalenia. Kontynuując korzystanie z witryny, wyrażają Państwo zgodę na stosowanie plików cookie. Ponadto wyrażają Państwo zgodę na nasze Ogólne warunki handlowe oraz Warunki korzystania. Więcej informacji znajdą Państwo w Oświadczeniu o ochronie danych i Stopce redakcyjnej.