Ochrona danych

Spis treści

2 Zakres obowiązywania i zmiany

3 Jakie dane osobowe gromadzimy?

3.1 Czym są dane osobowe?

3.2 Dane osobowe podawane podczas korzystania z naszych usług lub przy zakładaniu konta tradingowego

3.3 Dane osobowe, które zbieramy automatycznie podczas korzystania z naszych usług lub przy zakładaniu konta tradingowego

3.4 Dane osobowe, które zbieramy za pomocą plików cookie lub podobnych technologii

3.5 Nagrywanie rozmów telefonicznych

3.6 Dane i informacje od dostawców usług, z którymi AGORA współpracuje bezpośrednio

3.7 Dane osobowe z innych źródeł

4 W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

4.1 Wykorzystanie w celu wypełnienia obowiązków umownych

4.2 Wykorzystanie w celu realizowania naszych uzasadnionych interesów

5 Państwa możliwości dotyczące wykorzystania przez nas danych osobowych

5.1 Ustawienia powiadomień

5.2 Reklama

5.3 Newsletter

5.4 Procesy logowania

6 Informacje, kontrola i poprawianie Państwa danych osobowych

7 Przekazywanie Państwa danych osobowych

7.1 Partnerzy serwisu i brokerzy/banki

7.2 Organa ścigania, strony trzecie w postępowaniach sądowych lub prawnie upoważnione strony trzecie

7.3 Zmiana właściciela

8 Okresy i miejsca przechowywania

8.1 Okresy przechowywania

8.2 Miejsca przechowywania

9 Administrator danych osobowych

10 Dalsze ważne informacje na temat ochrony danych osobowych

10.1 Niepożądane i niebezpieczne wiadomości e-mail

10.2 Narzędzia komunikacji

10.3 Sfera prywatna dzieci

10.4 Zasady ochrony prywatności stron trzecich

2 Zakres obowiązywania i zmiany

Niniejsze oświadczenie o polityce prywatności dotyczy wszystkich stron internetowych, aplikacji, usług lub narzędzi (zwanych łącznie „Usługami”), które udostępniane są przez AGORA direct Ltd. i jej partnerów (zwanych dalej „AGORA direct”, lub łącznie „my”), niezależnie od sposobu ich udostępniania i sposobu ich wykorzystywania. Lista aktualnych partnerów AGORA direct jest publikowana na naszej stronie internetowej w zakładce Impressum.

Stałe zmiany ustaw i innych przepisów powodują konieczność odpowiedniego dostosowywania i uzupełniania oświadczeń o polityce prywatności. Dlatego prosimy o ciągłe monitorowanie strony internetowej. Dokładamy wszelkich starań, aby terminowo informować Państwa o nich w zakładce „Moja AGORA” lub e-mailem; nie możemy jednak udzielić Państwu na to gwarancji.

3 Jakie dane osobowe gromadzimy?

3.1 Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to informacje o konkretnej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Osobą fizyczną możliwą do zidentyfikowania jest osoba, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio na podstawie cech takich, jak numery rachunków, numery identyfikacyjne bazy danych lub konkretne informacje definiujące fizyczną, fizjologiczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby.

Dane anonimowe lub zbiorcze, których nie można wykorzystać do zidentyfikowania możliwej do określenia osoby fizycznej, nie są traktowane jako dane osobowe.

Aby móc korzystać z naszych usług, AGORA direct gromadzi Państwa dane osobowe. Ilekroć poniżej jest mowa o „danych”, chodzi o dane osobowe.

3.2 Dane osobowe podawane podczas korzystania z naszych usług lub przy zakładaniu konta tradingowego

3.3 Dane osobowe, które zbieramy automatycznie podczas korzystania z naszych usług lub przy zakładaniu konta tradingowego

Strony internetowe Agora-direct Limited może odwiedzać każdy, bez konieczności podawania swoich danych osobowych. Wyłącznie dla celów stałego doskonalenia systemu oraz jego stabilizacji rejestrowane są numer IP, godzina wizyty, ilość ściągniętych danych, strona źródłowa oraz wersja przeglądarki. W mało prawdopodobnym przypadku, gdyby dane te mogły zostać lub zostały wykorzystane w celu zidentyfikowania danych osobowych, objęte są one przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych, w tym BDSG (federalna ustawa o ochronie danych) i TMG (ustawa o telemediach).

3.4 Dane osobowe, które zbieramy za pomocą plików cookie lub podobnych technologii

AGORA direct może używać na swojej stronie internetowej informacyjnych plików tekstowych, zwanych także „cookies” lub „ciasteczkami”. Ich celem jest możliwość zapewnienia indywidualnej oferty i indywidualnych usług. Pliki te są przesyłane z serwera internetowego do komputera użytkownika po to, aby komputer ten mógł być zidentyfikowany w przyszłości. W celu zwiększenia przejrzystości, komputery można skonfigurować w taki sposób, by informowały o miejscu przechowywania „cookies”.

3.5 Nagrywanie rozmów telefonicznych

Jako broker wprowadzający, jesteśmy prawnie zobowiązani do nagrywania rozmów telefonicznych z klientami i ich przechowywania zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeśli nie życzycie sobie Państwo nagrywania rozmowy, prosimy skorzystać z innych kanałów komunikacji.

3.6 Dane i informacje od dostawców usług, z którymi AGORA współpracuje bezpośrednio.

Dostawcy usług, z którymi współpracujemy, mogą przekazać nam, zgodnie z pełnomocnictwem komunikacyjnym, którego nam udzielają, skierowane do nich informacje i komunikaty.

3.7 Dane osobowe z innych źródeł

4 W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

Agora-direct Limited dba o zachowanie pełnej poufności danych osobowych. Wszyscy pracownicy, przedstawiciele i inne osoby pomocne w wykonywaniu działalności przez Agora direct Limited, jej udziałowcy, a także kontrahenci i partnerzy kooperacyjni są zobowiązani do zachowania poufności, zgodnie z § 5 BDSG.

Agora-direct Limited traktuje z odpowiednim poszanowaniem i chroni dane osobowe klientów i użytkowników strony internetowej Agora-direct Limited. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane jedynie wówczas, gdy użytkownik/klient strony internetowej Agora-direct Limited dobrowolnie wyrazi na to zgodę. Dane te będą wykorzystywane jedynie w tym celu, w którym zostały pozyskane lub w wypadku, gdy Agora-direct Limited ma prawo przypuszczać, że będą wykorzystane do tego właśnie celu.

4.1 Wykorzystanie w celu wypełnienia obowiązków umownych

Zebrane dane służą do realizacji usług oferowanych przez Agora-direct Limited i są co do swego rodzaju i zakresu ograniczone do tego celu. Agora-direct Limited jest zobowiązana ustawowo do gromadzenia danych osobowych podczas składania wniosku o otwarcie konta. Aby Agora direct mogła realizować oferowane usługi, korzysta ona z pomocy dalszych partnerów. Partnerzy otrzymują jednak dane dotyczące klientów Agora-direct Limited jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny do realizacji usług przez te podmioty. Partnerzy, zarówno na podstawie przepisów ustawowych, jak i umownych, nie są uprawnieni do przekazywania danych klientów osobom trzecim, nie są też uprawnieni do dalszego wykorzystywania tych danych, poza realizacją usług wynikających ze stosunku umowy z Agora-direct Limited. Aktualną informację o tym, które podmioty są tego rodzaju partnerami Agora direct Limited, można znaleźć na stronie internetowej.

4.2 Wykorzystanie w celu realizowania naszych uzasadnionych interesów

Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe do realizacji naszych uzasadnionych interesów, o ile nie jest to sprzeczne z Państwa podstawowymi prawami i wolnościami. Cele te są następujące:

5 Państwa możliwości dotyczące wykorzystania przez nas danych osobowych

5.1 Ustawienia powiadomień

W zakładce „Moja AGORA” możecie Państwo zastosować różne ustawienia, aby określić, w jaki sposób możemy przesyłać Państwu informacje, np. ogólne dane o koncie, rocznych wyciągach z konta, wymaganiach dotyczących depozytu itp.

5.2 Reklama

Jeśli nie chcecie Państwo otrzymywać ukierunkowanych reklam lub być śledzonymi w sieciach społecznościowych, prosimy sprawdzić u producenta przeglądarki, jak działają niektóre ustawienia prywatności. Słowa kluczowe to np. „użycie i przechowywanie plików cookie”, „śledzenie przeglądarki” i „tryb anonimowy”.

5.3 Newsletter

W celu zapewnienia sobie stałego dostępu do informacji, możecie Państwo zapisać się do newslettera. W tym celu użytkownik bądź klient podaje adres mailowy, a także obowiązkowo nazwisko, imię i datę urodzenia. Klient oświadcza, że dane te nie są fałszywe ani nie odnoszą się do osób trzecich. Podając te dane, klient zgadza się na otrzymywanie newslettera. Agora direct Limited nie jest zobowiązana do jego regularnego przesyłania. Agora direct Limited jest uprawniona do podejmowanie pisemnego, telefonicznego lub mailowego kontaktu z klientem w celu informowania go o produktach i usługach. Klienci mają prawo do odwołania zgody, w każdym momencie, wysyłając wiadomość na adres datacontroller@agora-direct.com lub dzwoniąc pod numer: +49 (030) 789 59 75-0. W przypadku abonamentów stosuje się uzgodnione terminy wypowiedzenia. Żadne z danych zebranych w tym kontekście nie będą w żadnym wypadku przekazywane osobom trzecim. Agora direct Limited nie jest uprawniona ani do przechowywania tych danych, ani do ich wykorzystywania w celach statystycznych.

5.4 Procesy logowania

Używamy i przechowujemy pliki cookie, aby zweryfikować czas logowania i logowanie. Pliki cookie zapisują dane Państwa logowania. Po zakończeniu logowania, pliki cookie zostaną usunięte.

6 Informacje, kontrola i poprawianie Państwa danych osobowych

Jeśli Agora direct Limited przechowuje i/lub przetwarza dane użytkownika bądź klienta, to mają oni prawo zażądać informacji, czy przedsiębiorstwo to robi, a jeśli tak, to jakie dane przechowuje i przetwarza. W takim przypadku odpowiednie zapytanie powinno być jak najbardziej szczegółowe, musi zawierać niezbędne udokumentowanie tożsamości, być sformułowane pisemnie i zostać przesłane na adres:

Agora-direct Limited – Datenschutzbeauftragter
Postfach 304235
10757 Berlin
Deutschland

Wnioski o udzielenie informacji dotyczących danych nie mogą być przesyłane e-mailem ani telefaksem ze względu na brak możliwości jednoznacznej identyfikacji; dopuszczalna jest jedynie droga pocztowa, z osobistym podpisem. Agora-direct Limited, w przypadku wątpliwości co do tożsamości wnioskodawcy może i będzie wymagać dostarczenia dalszych informacji identyfikacyjnych.

7 Przekazywanie Państwa danych osobowych

7.1 Partnerzy serwisu i brokerzy/banki

Jesteśmy brokerem wprowadzającym, tzn. zlecacie nam Państwo otwarcie konta u innego dostawcy usług. Aktualną informację o tym, które podmioty są tego rodzaju partnerami Agora direct Limited można znaleźć na stronie internetowej. Podczas zlecania otwarcia konta potrzebujemy Państwa powyższych danych, aby umożliwić otwarcie konta u danego dostawcy usług.

7.2 Organa ścigania, strony trzecie w postępowaniach sądowych lub prawnie upoważnione strony trzecie

Aby zachować zgodność z przepisami i regulacjami prawnymi, aby realizować nasze warunki handlowe, a także warunki naszych partnerów serwisowych, w celu obrony roszczeń prawnych, możemy przekazywać powyższe dane urzędom lub stronom trzecim.

Jeżeli prawnie upoważnione strony trzecie zaangażowane w proces sądowy dostarczą nam nakaz prawny, postanowienie sądu lub równoważny akt prawny, jeżeli jesteśmy przekonani w dobrej wierze, że ujawnienie danych jest konieczne w celu uniknięcia bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia, zapobiegnięcia stratom finansowym lub zgłoszenia podejrzenia popełnienia przestępstwa, również możemy udostępniać dane osobowe.

7.3 Zmiana właściciela

W przypadku fuzji, sprzedaży lub innego równoważnego zdarzenia możemy udostępnić informacje tym przedsiębiorstwom, zgodnie z naszą Polityką prywatności. Jeśli takie zdarzenie wystąpi, będziemy wymagać od nowego przedsiębiorstwa przestrzegania niniejszej Polityki prywatności.

8 Okresy i miejsca przechowywania

8.1 Okresy przechowywania

Dane są przechowywane zgodnie z prawnymi terminami i przepisami. Dane zawierające potencjał roszczeniowy zostaną zachowane przez okres, w którym możliwe jest wniesienie skargi lub pozwu sądowego przeciwko nam.

8.2 Miejsca przechowywania

Dane przechowywane będą na terenie Unii Europejskiej. Dane związane z otwarciem konta mogą być przekazywane naszym partnerom związanym z nami umową w Szwajcarii i USA; tam będą również przechowywane.

9 Administrator danych osobowych

AGORA direct Limited ustanowiła Inspektora Ochrony Danych, który w unii personalnej jest odpowiedzialny także za ochronę danych osobowych gromadzonych przez Agora Trading System Limited.

Numer rejestracji: ZA219069
Data rejestracji: 22 listopada 2016 r., data wygaśnięcia rejestracji 21 listopada 2018 r.
Inspektor Ochrony Danych: Markus Nowatzki
Adres: Agora-Direct Limited
5 Prospect Place, Millennium Way
Pride Park Derby
DE24 8HG
Inne nazwy: Agora-Direct Limited

10 Dalsze ważne informacje na temat ochrony danych osobowych

10.1 Niepożądane i niebezpieczne wiadomości e-mail

Nie akceptujemy niewłaściwego korzystania z naszych usług. O ile nie jest to wyraźnie dozwolone, nie tolerujemy komercyjnego wykorzystywania naszych usług. AGORA direct nie wysyła spamu. Prosimy o zgłaszanie spamu lub nierzetelnych wiadomości e-mail lub wiadomości tekstowych związanych z AGORA direct i przesłanie ich na adres datacontroller@agora-direct.com.

10.2 Narzędzia komunikacji

Możemy automatycznie skanować wiadomości wysyłane za pośrednictwem naszych narzędzi do obsługi wiadomości i sprawdzać je pod kątem spamu, wirusów, treści phishingowych lub innych złośliwych działań, treści niezgodnych z prawem bądź niedozwolonych, związanych z naruszeniem naszych Warunków korzystania z usługi, niniejszej Polityki prywatności lub innych zasad.

10.3 Sfera prywatna dzieci

Nasze strony są przeznaczone dla ogółu społeczeństwa, a nie dla dzieci. Nie gromadzimy świadomie danych osobowych użytkowników, którzy są uznawani za dzieci, zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi.

10.4 Zasady ochrony prywatności stron trzecich

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie wykorzystania i ujawnienia danych osobowych, które zbieramy od Państwa w związku ze świadczeniem naszych usług. W przypadku ujawnienia swoich danych osobom trzecim lub przekierowania na stronę internetową strony trzeciej, w stosunku do wszystkich danych osobowych, które zostaną przekazane lub zebrane przez stronę trzecią, obowiązuje jej Polityka prywatności.

Data: 24.05.2018

     W górę     
Witryna stosuje pliki cookie w celu usprawnienia korzystania z niej i dalszego jej doskonalenia. Kontynuując korzystanie z witryny, wyrażają Państwo zgodę na stosowanie plików cookie. Ponadto wyrażają Państwo zgodę na nasze Ogólne warunki handlowe oraz Warunki korzystania. Więcej informacji znajdą Państwo w Oświadczeniu o ochronie danych i Stopce redakcyjnej.