Ogólne warunki umowne

Ogólne warunki handlowe

Zakres zastosowania

Ogólne warunki handlowe (nazywane tu dalej OWH) odnoszą się do stosunku umownego

między

Agora Trading System Ltd.
oddział: Introducingbroker
Schwäbische Str. 5
10781 Berlin
Niemcy
(zwaną dalej Agora direct)

oraz użytkownikami lub klientami.

Zastosowanie znajdują wyłącznie OWH Agora direct.
Odstępstwa są ważne jedynie w sytuacji, gdy zostały pisemnie uzgodnione z klientem.

Strona internetowa

Agora direct jest operatorem strony internetowej https://www.agora-direct.com. Zasady korzystania z tej strony można znaleźć na tej stronie internetowej w zakładce Ochrona danych, w Stopce i w OWH. Są to informacje oraz podstawy prawne i organizacyjne, na których opiera się prowadzenie tej strony internetowej, oferta dla użytkowników i klientów oraz działalność gospodarcza spółki Agora direct. Klient uznaje te zasady za obowiązujące, z drugiej zaś strony Agora direct odrzuca już w tej chwili w pełnym zakresie wszelkie roszczenia i skargi użytkowników i klientów.

Firma

Agora Trading System Ltd. na stronie internetowej oraz w formularzach zasadniczo jest nazywana „Agora direct”. Interesanci, użytkownicy i klienci przyjmują do wiadomości tę regulację językową.

Działalność gospodarcza

Agora direct jest niezależnym dostawcą usług w zakresie handlu giełdowego i oferuje pośrednictwo między rachunkami klientów a międzynarodowymi brokerami i bankami, dzięki którym to rachunkom klienci mogą samodzielnie realizować swoje transakcje giełdowe. Agora direct oferuje wsparcie przy wypełnianiu dokumentacji niezbędnej do otwarcia rachunku. Agora direct, na życzenie klienta, udziela ogólnych informacji na temat handlu produktami będącymi przedmiotem obrotu giełdowego oraz realizacji transakcji. Agora direct na życzenie udostępnia oprogramowanie i/lub urządzenia niezbędne do dokonywania transakcji giełdowych. Jednak Agora direct nie realizuje żadnych usług finansowych polegających nadzorowi finansowemu.

Opłaty

Przy każdej transakcji giełdowej klient uiszcza opłatę. Opłata ta ma na celu pokrycie kosztów związanych z realizacją transakcji giełdowej. Agora direct i jej kontrahenci otrzymują prowizję od instytutu prowadzącego rachunek klienta za pośrednictwo przy pozyskiwaniu tego klienta.

Obowiązki klienta

Klient ma obowiązek podania we wniosku o otwarcie rachunku pełnych i prawdziwych danych, podpisania wniosku i przesłania go wraz z innymi dokumentami do Agora direct. Za kompletność i prawidłowość wszystkich danych odpowiedzialny jest sam klient. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania Agora direct wszystkich istotnych faktów i zmian tych faktów. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania informacji o ważnych zmianach dotyczących jego sytuacji ekonomicznej. Wszystkie informacje przekazywane do Agora direct muszą być zrozumiałe. Skutki niezrozumiałych informacji obciążają wyłącznie klienta. Informacje muszą być przekazane w takim terminie, aby Agora direct była w stanie w odpowiednim czasie je zastosować. Klient zwalnia Agora direct z odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikające z nieprzestrzegania lub pomijania niniejszych OWH.

Obowiązki Agora direct

Agora direct otrzymuje od klienta podpisany wniosek o otwarcie rachunku, Agora direct jest zobowiązana do takiego przekazania tego wniosku, aby podmiot korzystający z pośrednictwa mógł zrealizować ten wniosek. Agora direct jest zobowiązana jedynie do formalnej kontroli danych, które klient wpisał do wniosku o otwarcie rachunku. Agora direct nie ma obowiązku sprawdzać, czy dane te są prawdziwe. Agora direct nie gwarantuje, że wniosek o otwarcie rachunku zostanie zaakceptowany i rachunek rzeczywiście zostanie otwarty.

Informacje o ryzykach

Klient rozumie, że handlując instrumentami finansowymi, niezależnie od kategorii ryzyka, naraża się na ryzyko całkowitej utraty zainwestowanych środków. Agora direct nigdy nie udziela porad inwestycyjnych. W pozostałym zakresie Agora direct odsyła do informacji o ryzykach zawartych we wniosku o otwarcie rachunku. Newslettery poranne tworzone przez Agora direct w żadnym wypadku nie są wezwaniem do działania lub handlowania produktami giełdowymi.

Odpowiedzialność

Agora direct odpowiada tylko w zakresie wskazanym w niniejszych OWH. Jeśli OWH nie regulują spornej kwestii, to zastosowanie znajdują przepisy ustawowe. Odpowiedzialność odszkodowawcza znajduje zastosowanie wyłącznie w przypadku działania umyślnego lub rażącej niedbałości. Za szkody wynikające ze zwykłej niedbałości odpowiedzialność odszkodowawcza powstaje jedynie o tyle, o ile wynika to z przepisów ustawowych. Agora direct nie może zagwarantować stuprocentowej dostępności swoich stron internetowych (np. www.agora-direct.de). Agora direct odpowiada za szkody jedynie wówczas, gdy zostanie udokumentowane działanie umyślne lub rażące niedbalstwo ze strony Agora direct. Agora direct zasadniczo nie odpowiada za usługi objęte umowami, w stosunku do których Agora direct była pośrednikiem.

Zmiana OWH

Zmiany niniejszych OWH będą prezentowane klientom na portalu klienta zawsze w aktualnej wersji. Uznaje się je za zaakceptowane, jeżeli klient w ciągu ośmiu tygodni od ich udostępnienia nie wniesie przeciwko nim sprzeciwu. Miarodajna dla dochowania terminu jest data wysłania sprzeciwu.

Postanowienia końcowe

Zastosowanie ma prawo Republiki Federalnej Niemiec, sądem właściwym jest sąd w Berlinie. Agora direct może jednak także wnieść skargę w sądzie właściwym dla siedziby klienta.

Klauzula salwatoryjna

W przypadku, gdy jakaś część niniejszych OWH okaże się nieskuteczna lub nieważna, pozostałe części pozostają nienaruszone. Istnieje obowiązek zastąpienia nieskutecznej części częścią, która jest jej najbliższa znaczeniowo.

Ochrona danych

Ogólna wizyta na naszej stronie internetowej

Każdy zainteresowany może odwiedzić stronę internetową Agora direct bez podawania swoich danych osobowych. Wyłącznie dla celów stałego doskonalenia systemu oraz jego stabilizacji rejestrowane są numer IP, godzina wizyty, ilość pobranych danych, strona źródłowa oraz wersja przeglądarki. W mało prawdopodobnym przypadku, w którym dane te dałyby możliwość uzyskania informacji o danych osobowych użytkownika, dane te będą oczywiście podlegały regulacjom ustawowym odnośnie do ochrony danych, w tym przypadku BDSG (federalnej Ustawie o ochronie danych) oraz TMG (Ustawie o usługach zdalnych).

Rejestrowanie danych osobowych

Agora direct dba o zachowanie pełnej poufności danych osobowych. Wszyscy pracownicy, ewentualnie przedstawiciele i inne osoby pomocne w wykonywaniu działalności przez Agora direct, jej udziałowcy, a także kontrahenci i partnerzy kooperacyjni są zobowiązani do zachowania poufności zgodnie z §5 BDSG.

Agora direct szanuje i chroni dane osobowe klientów i użytkowników strony internetowej Agora direct. Dane osobowe są pobierane i przetwarzane jedynie wówczas, gdy użytkownik bądź klient strony internetowej Agora direct wyrażą na to dobrowolnie zgodę. Dane te będą wykorzystywane jedynie w tym celu, w którym zostały pozyskane lub co do którego Agora direct ma prawo przypuszczać, że powinny być wykorzystane do tego właśnie celu.

Pozyskiwane dane służą do realizacji usług oferowanych przez Agora direct i są co do swego rodzaju i zakresu ograniczone do tego celu. Agora direct jest zobowiązana ustawowo do pozyskiwania szczególnych danych osobowych podczas składania przez klienta bądź użytkownika wniosku o otwarcie rachunku. Aby Agora direct mogła realizować oferowane usługi, korzysta ona z pomocy dalszych partnerów. Partnerzy ci otrzymują jednak dane dotyczące klientów Agora direct jedynie o tyle, o ile jest to niezbędne do realizacji usług przez te podmioty. Partnerzy tacy zarówno na podstawie przepisów ustawowych, jak i umownych nie są uprawnieni do przekazywania danych klientów osobom trzecim, nie są też uprawnieni do dalszego wykorzystywania tych danych, poza realizacją usług wynikających ze współpracy umownej z Agora direct. Aktualną informację o tym, które podmioty są tego rodzaju partnerami Agora direct, można znaleźć zawsze na stronie internetowej.

Agora direct może poprosić klientów o dodatkowe dane, jednak odbywa się to wyłącznie w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa usług Agora direct. Wraz z korzystaniem z naszej strony internetowej, w szczególności z usług indywidualnych, użytkownik wyraża zasadniczo zgodę na tego rodzaju regulacje.

Newsletter

W celu zapewnienia sobie stałego dostępu do informacji można abonować newsletter. W tym celu użytkownik bądź klient podaje adres mailowy, a także obowiązkowo nazwisko, imię i datę urodzin.

Klient zapewnia, że dane te nie są fałszywe ani nie odnoszą się do osób trzecich. Podając te dane, klient zgadza się na otrzymywanie newslettera. Agora direct nie jest zobowiązana do regularnego dosyłania newslettera. Agora direct otrzymuje jednoznacznie zgodę na podejmowanie pisemnego, telefonicznego lub mailowego kontaktu z klientem w celu informowania go o produktach i usługach. Klient może w każdej chwili odwołać tę zgodę pisemnie pod adresem datenschutzbeauftragter@agora-direct.de lub telefonicznie pod numerem +48 61 628 525 - 0.

W przypadku abonamentów stosuje się uzgodnione terminy wypowiedzenia. Żadne z danych pobranych w tym kontekście nie będą w żadnym wypadku przekazywane osobom trzecim. Agora direct nie jest uprawniona ani do przechowywania tych danych, ani do ich wykorzystywania w celach statystycznych.

Informacyjne pliki tekstowe (cookies)

Agora direct może na swojej stronie internetowej używać informacyjnych plików tekstowych, zwanych także „cookies” lub „ciasteczkami”. Ich celem jest zapewnienie indywidualnej oferty i indywidualnych usług. Te pliki są przesyłane z serwera internetowego do komputera użytkownika, aby móc ten komputer zidentyfikować w przyszłości. W celu zwiększenia przejrzystości komputery mogą być skonfigurowane w taki sposób, aby informować o miejscu położenia tych tzw. „cookies”.

Obowiązek udzielenia informacji

Jeśli Agora direct przechowuje i/lub przetwarza dane użytkownika bądź klienta, to mają oni prawo zażądać informacji, czy spółka to robi, a jeśli tak, to jakie dane przechowuje i przetwarza.W takim przypadku odpowiednie zapytanie powinno być jak najbardziej szczegółowe i zawierać niezbędne udokumentowanie tożsamości oraz być sformułowane pisemnie i przesłane na adres:

Agora direct - Datenschutzbeauftragter
Skrytka pocztowa 304235
10757 Berlin
Niemcy

.Wnioski o udzielenie informacji dotyczących danych nie mogą być przesyłane e-mailem ani telefaksem ze względu na brak możliwości jednoznacznej identyfikacji, dopuszczalna jest jedynie droga pocztowa, z osobistym podpisem.

Zmiany

Stałe zmiany ustaw i innych przepisów powodują konieczność odpowiedniego dostosowywania i uzupełniania oświadczeń w sprawie ochrony danych.Dlatego prosimy o stałe monitorowanie strony internetowej z tego punktu widzenia, ze swojej strony będziemy starać się przesyłać z odpowiednim wyprzedzeniem właściwe informacje, nie możemy jednak tego gwarantować.W przypadku ważnych zmian danych użytkownika bądź klienta, takich jak adres, dane kontaktowe, obywatelstwo itd. prosimy o przekazanie Agora direct odpowiednich informacji, także w celu zapewnienia sobie możliwości korzystania ze swoich praw.

Sporządzono w Berlinie, 1 czerwca 2016

Agora Trading System Ltd.
Zarząd

     W górę     
Witryna stosuje pliki cookie w celu usprawnienia korzystania z niej i dalszego jej doskonalenia. Kontynuując korzystanie z witryny, wyrażają Państwo zgodę na stosowanie plików cookie. Ponadto wyrażają Państwo zgodę na nasze Ogólne warunki handlowe oraz Warunki korzystania. Więcej informacji znajdą Państwo w Oświadczeniu o ochronie danych i Stopce redakcyjnej.